Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 9-23 og 10-16.

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

Kapittel 8 skal lyde:

§ 8-1 Anvendelsesområde
Dette kapitlet gjelder for livsforsikringsselskaper, innskuddspensjonsforetak, samt pensjonskasser som har overtatt pensjonsordninger for mer enn ett foretak eller én institusjon, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-23 og 10-16.
 
Kapitlet gjelder ikke for døds- og uførerisikoforsikringer uten rett til overskudd.
Kapitlet gjelder ikke for pensjonsavtaler som omfattes av lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning og for innskuddspensjonsordninger som omfattes av forskrift 30. juni 2006 nr. 870 om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

For et livsforsikringsselskap som har skilt ut samtlige individuelle livsforsikringskontrakter med kontraktsfastsatte forpliktelser inngått før 1. januar 2008 til forvaltning som egen portefølje, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-2 annet ledd med forskrift, gjelder bestemmelsene i kapitlet her så langt de passer for kontraktene i denne porteføljen.

§ 8-2 Forsikringstakers rett til kontoutskrift
Kontoutskrift skal sendes forsikringstakeren senest tre måneder etter utløpet av året. For forsikringskontrakter med rett til overskudd, er fristen fem måneder. Er det flere forsikringstakere under samme forsikring, sendes særskilt kontoutskrift til hver av dem. Hvis det er flere grupper under en kollektiv rente- og pensjonsforsikring, skal det sendes kontoutskrift for hver enkelt gruppe.

Opplysningene i kontoutskriften skal gis på norsk, men kan gis på et annet språk hvis forsikringstakeren ber om dette.

§ 8-3 Generelle krav til opplysninger i kontoutskriften
Det skal i kontoutskriften gis særskilt opplysning om de midler som er knyttet til kontrakten, herunder premiereserve, pensjonskapital, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning.

Kontoutskriften skal vise saldoen ved utgangen av foregående år og utgangen av året, samt alle bevegelser som er relevante for saldoens utvikling, inkludert: 
a) Årets premie eller innskudd.
b) Årets vederlag for dekning av henholdsvis risiko, administrative tjenester og
    forvaltning av midlene knyttet til kontrakten, samt eventuelt vederlag som er
    avregnet i avkastning av forvaltning av midlene.
c) Årets belastning av kontraktens administrasjonsreserver.
d) Årets avkastning på midler knyttet til kontrakten, herunder eventuell avkastning
    som er benyttet til å dekke vederlag for forvaltning av midlene. I tillegg skal
    det opplyses om årets overskudd på avkastning tilordnet midlene og fordeling
    av overskuddet til henholdsvis premiereserve, pensjonskapital, tilleggsavsetninger,
    premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning.
    Hvis årets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetning etter kontraktens
    beregningsgrunnlag, skal bruk av tilleggsavsetninger og bufferavsetning samt
    tilførte midler fra selskapet fremgå.
e) Årets overskudd på risikoresultatet tilordnet kontrakten og fordeling av overskuddet
    til henholdsvis premiereserve, premiefond og pensjonistenes overskuddsfond.
    Hvis årets risikoresultat er negativt, skal bruk av risikoutjevningsfond og tilførte
    midler fra selskapet fremgå.

Kontoutskriften skal opplyse om kontraktens betingede andel av kursreserven ved utgangen av året. Det skal opplyses om at eventuell andel av kollektivporteføljens kursreserve vil inngå som del av flytteverdien dersom forsikringskontrakten flyttes til annet forsikringsselskap. Det skal samtidig opplyses om at kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i markedsverdien på finansielle omløpsmidler.

Kontoutskriften skal opplyse om risikoutjevningsfondets størrelse ved utgangen av året. Størrelsen skal oppgis både i kroner og i prosent av forsikringsmessige avsetninger. Det skal også opplyses om kontraktens andel av årets avsetning til risikoutjevningsfondet. Andelen beregnes ved at det etter at avsetningen til risikoutjevningsfondet er fordelt mellom de enkelte grupper av kontrakter iht. § 5-7 annet ledd annet punktum i forskriften her, foretas en fordeling på de enkelte kontrakter i gruppen etter forholdet mellom de risikopremier som er betalt for den enkelte kontrakt.

Kontoutskriften skal også opplyse om bokført kapitalavkastningsrente for regnskapsåret for den portefølje kontrakten inngår i, beregnet etter forskrift fastsatt av Kredittilsynet. Institusjonen kan eventuelt opplyse om den kapitalavkastningsrente som er benyttet i forbindelse med tildeling av årets overskudd på den enkelte kontrakt dersom dette gir et riktigere bilde av tilført avkastning.

§ 8-4 Tilleggsopplysninger for kommunale pensjonsordninger som inngår i fellesordninger
Kontoutskriften for kommunale pensjonsordninger som inngår i fellesordninger skal opplyse om den premie forsikringstaker har betalt og den forsikringsteknisk beregnede premie som er tilført pensjonsordningen.

§ 8-5 Tilleggsopplysninger for fripoliser og pensjonskapitalbevis
For fripoliser og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte forpliktelser, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-12, skal kontoutskriften opplyse om selskapets prosentvise andel av overskuddet på avkastningsresultatet som er tilordnet kontrakten. Hvis negativt risikoresultat er dekket ved fradrag i overskudd på avkastningsresultatet tilordnet kontrakten, skal dette fremgå.

§ 8-6 Tilleggsopplysninger om pensjons- og forsikringsbeløp
Kontoutskriften for individuelle rente- og pensjonsavtaler, herunder fripoliser og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte forpliktelser, skal vise sikrede og opptjente pensjonsbeløp ved utgangen av foregående år og ved utgangen av året.

Kontoutskriften for andre individuelle livsforsikringer skal vise forsikringsbeløp ved utgangen av foregående år og ved utgangen av året.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forsikringsselskapene og pensjonsforetakene har adgang til å benytte bestemmelsene i forskrift 26. mai 1995 nr.  583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring ved føring av konto og utsendelse av kontoutskrift for regnskapsåret 2009.

Forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring oppheves med virkning fra 1. juni 2010.


 

Til toppen