Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-3 første ledd.

I

§ 8-3-4 skal lyde som følger:

§ 8-3-4. Utsatt frist for påløpt forsinkelsesgebyr ved bruk av Altinn

Fristen etter regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum utsettes med én måned dersom innsending foretas elektronisk via Altinn (http://www.altinn.no) og dokumentene ikke har mangler som gjør at de ikke kan godkjennes som årsregnskap mv. Fristen etter regnskapsloven § 8-3 første ledd annet punktum er tilsvarende 1. mars.

Fristene i første ledd gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni 2011.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Til toppen