Forskrift om endring av forskrift 12. oktober 2008 nr. 1102 om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat

Fastsatt av Finansdepartementet 3. februar 2009 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordning og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 fjerde ledd og § 4-1 tredje ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1138.


I

I forskrift 12. oktober 2008 nr. 1102 gjøres følgende endring:

Nytt § 3 tredje ledd skal lyde:
Administrasjonsstyret kan inngå avtale med hjemstatens myndigheter eller med bankens representanter i hjemstaten om gjennomføringen av administrasjonsbehandlingen av filialen i Norge med sikte på å ivareta de sentrale hensyn og bestemmelser i direktiv 2001/24/EF. Avtalen skal godkjennes av Kredittilsynet.


II

Forskriften trer i kraft straks. Endringen får virkning for åpne administrasjonsbo i Norge.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen