Forskrift om endring i forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond.

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juli 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 6-6 annet ledd og lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 tredje ledd, jf. kgl. res. 6 desember 1996 nr. 1138.

I

I forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond gjøres følgende endringer:

§ 2 siste punktum skal lyde:

Lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapitlene 3 og 4 gjelder tilsvarende for pensjonskasser.

§ 9 første ledd nr. 1 første punktum skal lyde:

Forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning § 4, § 5 annet og tredje ledd, § 5a, § 7 første til og med femte ledd og § 13 gjelder tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen