Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Fastsatt av Finansdepartementet 3. mai 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner finansieringsvirksomhetsloven)§ 2-10 annet ledd og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-11 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF) og nr. 30a (direktiv 93/6/EØF).

I

I forskrift av 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer gjøres følgende endring:

§ 4 annet ledd bokstav b skal lyde:
       Eierandel i annen institusjon som utgjør mellom 2 prosent og 20 prosent av institusjonenes ansvarlige kapital og som er blitt trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 7 første ledd bokstav m og n og § 7 annet ledd bokstav b.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen