Forskrift om endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v.


Fastsatt av Finansdepartementet 3. mai 2007 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. § 2, jf. § 1. Jf. direktiv 2000/46/EF om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet.

 

I

 

I forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v. gjøres følgende endringer:

 

§ 1 skal lyde:

 

§ 1. Tilsyn fra Kredittilsynet

Kredittilsynet fører tilsyn med livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, pensjonsforetak, kredittinstitusjoner, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som har hovedsete i annen EØS-stat og driver virksomhet i Norge. Tilsynet føres i overensstemmelse med de direktiver som omfattes av EØS-avtalen vedlegg IX og lovgivningen for øvrig.

 

§ 2 skal lyde:

 

§ 2. Tilsyn fra vedkommende myndigheter i hjemlandet

Vedkommende myndigheter i hjemlandet har det tilsyn med (den) virksomhet som drives i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som følger av de direktiver som omfattes av EØS-avtalen vedlegg IX.

       Hjemlandets myndigheter kan, etter forutgående melding til Kredittilsynet, foreta stedlig tilsyn i filialer eller datterselskaper omfattet av denne forskriften.

       Med hjemland menes i denne paragraf den stat, som er omfattet av EØS-avtalen, der en kredittinstitusjon, et forsikringsselskap, pensjonsforetak, forvaltningsselskap eller e-pengeforetak har fått tillatelse til å utøve sin virksomhet som sådan.

 

 

§ 4 skal lyde:

 

§ 4. Kredittilsynets meldeplikt

Dersom en kredittinstitusjon, et forsikringsselskap, pensjonsforetak, forvaltningsselskap eller e-pengeforetak med hovedsete i Norge mister retten til å drive virksomhet, skal Kredittilsynet umiddelbart gi melding om dette til tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater hvor institusjonen driver virksomhet.

       Tilsvarende gjelder også i andre tilfeller der Kredittilsynet har meldeplikt overfor tilsynsmyndigheter i andre EØS-stater i samsvar med de direktiver som omfattes av EØS-avtalens vedlegg IX.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen