Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 gjøres følgende endringer:

§ 1-3 annet ledd skal lyde:
(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift: § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 5-11 første og annet ledd, § 5-13, § 5-18, § 5-24, § 5-25, § 5-29 (3), § 5-35, § 6-1 og § 6-4.

Ny § 3-2b skal lyde:
§ 3-2b. Adgang til å fravike måle- og innregningsregler i IFRS
(1) Skadeforsikringsselskaper kan fravike bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder §§ 3-1 og 3-2 nr. 1 og 10.

Ny § 3-2b inntas som første bestemmelse under overskriften ”Innregning og måling mv. – Skadeforsikring”.

§ 3-6 skal lyde:
(1) Administrasjonsavsetning, netto for eventuell utsatt skatt, skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringsloven § 12-2 med tilhørende forskrifter.

§ 3-7 skal lyde:
(1) Avsetning til naturskadefondet, netto for eventuell utsatt skatt, skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring med tilhørende forskrift.

§ 3-8 skal lyde:
(1) Avsetning til garantiordningen, netto for eventuell utsatt skatt, skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) kapittel 2A med tilhørende forskrift.

Ny § 3-12a skal lyde:
§ 3-12a. Adgang til å fravike måle- og innregningsregler i IFRS
(1) Livsforsikringsselskaper kan fravike bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder §§ 3-1 nr. 1 til 4 og 3-2 nr. 1 og 10.

Ny § 3-12a inntas som første bestemmelse under overskriften ”Innregning og måling mv. – Livsforsikring”.

§ 3-16 fjerde punktum skal lyde:
Dette er likevel ikke til hinder for at aksjer og andeler i datterforetak og tilknyttede foretak som kun inngår i selskapsporteføljen, vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

§ 3-17 nytt tredje punktum skal lyde.
Dette er likevel ikke til hinder for at deltakelse i felles kontrollert foretak som kun inngår i selskapsporteføljen, vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

§ 4-19 skal lyde.
§ 4-19. Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser - § 4-6 resultatpost 8
(1) «Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser» omfatter alle beløp som i årsregnskapet skal tilføres forsikringskontraktene eller de berettigede etter forsikringsavtalene av det som er opptjent i regnskapsperioden, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhørende forskrift.
(2) Med overskudd på avkastningsresultatet (post 8.1) menes tilordning av avkastning i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 første ledd, § 9-12 (jf. §4-2 i forskrift til loven) og § 9-14.
(3) Med risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (post 8.2) menes overskudd på risikoresultatet fratrukket eventuelle avsetninger til risikoutjevningsfond, jf. lovens § 9-10 og § 9-14. Posten omfatter ikke risikoresultat på kontrakter med garanterte renter og investeringsvalg.
(4) Med annen tilordning av overskudd (post 8.3) menes tilordning til eksisterende portefølje av individuelle livsforsikringskontrakter (jf. § 7-1 i forskrift til loven).

§ 5-1 skal lyde:
(1) Regnskapsloven kapittel 7 gjelder ikke med mindre annet følger av bestemmelsene i dette kapittel.
(2) Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger fra IFRS etter denne forskrift § 3-2b og 3-12a som er benyttet.

§ 5-2 annet ledd annet punktum skal lyde:
Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i §§ 5-18, 5-33 (2) og 5-35.

Nåværende § 5-2a blir § 5-3.
§ 5-3 annet ledd første punktum skal lyde:
(2) Ethvert fravik som nevnt i § 2-2 og regnskapsloven § 3-2a annet ledd skal angis.

Nåværende § 5-3 blir § 5-4.
§ 5-4 overskrift og første ledd første punktum skal lyde:
Opplysninger om regnskapsprinsipper
(1) Det skal gis opplysninger om viktige regnskapsprinsipper i samsvar med IAS 1.108-124.

Nåværende § 5-3 annet ledd oppheves. Nåværende tredje til femte ledd blir § 5-4 annet til fjerde ledd. § 5-4 tredje ledd skal lyde:
(3) Kontinuitet ved regnskapsføring av fusjon skal opplyses og begrunnes. Ved kontinuitet i regnskapsføring av konserndannelse skal det gis opplysninger i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-18 tredje ledd.

Nåværende § 5-4 oppheves.

Ny § 5-5 skal lyde:
§ 5-5. Virkning av endring av regnskapsprinsipp m.v.
(1) Det skal gis opplysninger om virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-25.

Ny § 5-6 skal lyde:
§ 5-6. Noteopplysninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder og forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
(1) Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter til årsregnskapet kan fravikes. Det skal likevel gis opplysninger i henhold til:
a. IFRS 4 
b. IFRS 7
c. IAS 37
d. IAS 40
e. Forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 1-4 og nr. 7-19
(2) Ved fravikelse etter første ledd første punktum  skal det gis opplysninger i henhold til følgende krav i forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder: §§ 4-4 til 4-12 og 4-14 til 4-25.

Nåværende § 5-5 blir § 5-7.

Nåværende §§ 5-6 og 5-7 oppheves.

§ 5-8 overskrift og nytt første ledd skal lyde:
Immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr
(1) Selskaper som innregner og måler immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr i henhold til IFRS, skal gi opplysninger som nevnt i forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder §§ 4-21 og 4-23. Selskaper som innregner og måler immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr i henhold til regnskapsloven kapittel 4 og 5, jf. denne forskrift § 3-1, skal gi opplysninger som nevnt i annet til åttende ledd.

§ 5-8 nåværende første til syvende ledd blir annet til åttende ledd.

Annet ledd før kolon skal lyde:
(2) For hver post under immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr skal det opplyses om

Sjette ledd første punktum og åttende ledd skal lyde:
Anlegg og utstyr
(6) For hver post under anlegg og utstyr skal det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan.
(8) Ved leie av anlegg og utstyr som ikke er balanseført skal det opplyses om årlig leie med tilsvarende spesifikasjon som i oppstillingsplanen for balansen.

Nåværende § 5-9 oppheves.

Ny § 5-9 skal lyde:
§ 5-9. Investeringseiendommer
(1) Det skal gis opplysninger om investeringseiendommer i samsvar med IAS 40.

Ny § 5-10 skal lyde:
§ 5-10. Eierbenyttet eiendom
(1) Det skal gis opplysninger om eierbenyttet eiendom i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 8.
(2) Ved innregning og måling etter anskaffelseskostmodellen, jf. § 3-5, skal det gis opplysninger i samsvar med IAS 16.

Nåværende § 5-10 blir § 5-11. § 5-11 nytt tredje, fjerde og femte ledd skal lyde:
(3) Det skal gis opplysninger om aksjer og andeler i foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder §§ 4-18 til 4-20.
(4) Livsforsikringsselskaper skal for investeringer i datterselskap som innregnes og måles etter egenkapitalmetoden, gi opplysninger i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-20 første ledd bokstav b og annet ledd.
(5) Forsikringsselskaper skal for investeringer i datterselskap som innregnes og måles i samsvar med IAS 39, gi opplysninger i henhold til IFRS 7.

Nåværende § 5-10 tredje til syvende ledd oppheves.

Nåværende § 5-11 blir § 5-12 som skal lyde:
(1) Ansvarlig lånekapital i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak skal spesifiseres på hver enkelt hovedpost. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Nåværende § 5-12 blir § 5-13. Nåværende § 5-12 første ledd tredje punktum samt tredje til femte ledd oppheves. Nåværende første ledd fjerde punktum blir første ledd tredje punktum.

§ 5-13 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) For verdipapirer ført under balansepost 2.4.1 i skadeforsikring og verdipapirer ført under balansepostene 2.4.1, 7.4.1 og 8.4.1 i livsforsikring, skal det opplyses om balanseført verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.

Nåværende § 5-13 blir § 5-14 og første ledd annet punktum skal lyde:
Det skal opplyses hvordan den ansvarlige lånekapitalen fordeler seg mellom balansepost 2.2 og balansepost 2.4.

Nåværende §§ 5-14 til 5-16a oppheves.

Nåværende § 5-17 blir § 5-15 som skal lyde:
(1) Balansepostene 2.4.5 i skadeforsikring og 2.4.5, 7.4.5 og 8.4.5 i livsforsikring spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Nåværende § 5-18 blir § 5-16 som skal lyde:
(1) Balansepostene 4.3 i skadeforsikring og 4.3 i livsforsikring skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Nåværende § 5-19 blir § 5-17 som skal lyde:
(1) Balansepostene 6.3 i skadeforsikring og 6.3 i livsforsikring skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Nåværende §§ 5-20 og 5-21 blir §§ 5-18 og 5-19.

Nåværende § 5-22 oppheves.

Ny § 5-20 skal lyde:
§ 5-20. Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring
(1) Det skal for alle skadeforsikringsbransjer, jf. § 5-28 (2) til (4), gis en oversikt over avsetning for ikke opptjent bruttopremie, brutto erstatningsavsetning og brutto erstatningsansvar.

(2) Dersom selskapet ved beregningen av avsetningen for ikke opptjent bruttopremie for en eller flere skadeforsikringsbransjer har anvendt beregningsmetoder som tar hensyn til risikoens utvikling over tid, jf. § 3-10 (2), skal det redegjøres for beregningsmetoden.

(3) Dersom selskapet for en eller flere skadeforsikringsbransjer har foretatt avsetning for ikke avløpt risiko, skal det gis en oversikt over avsatt beløp i de aktuelle bransjer samt redegjøres for beregningsmetoden.

(4) Hvis selskapet diskonterer brutto erstatningsavsetning eller deler av denne, skal det gis opplysninger om verdien av denne avsetningskomponenten før diskontering blir foretatt. Det skal gis opplysninger om de metoder som anvendes ved diskonteringen, herunder forutsetningene om forventet gjenstående avviklingstid, forventet fremtidig inflasjon og den anvendte diskonteringsrente. Opplysningene skal gis for hver skadeforsikringsbransje som omfattes av diskonteringen, jf. § 5-28 (2) til (4).

(5) De beløp som er inndrevet ved overtakelse av forsikredes rettigheter ovenfor tredjemann eller ved eiendomsretten til forsikredes gjenstander og trukket fra brutto erstatningsavsetning, skal oppgis for hver skadeforsikringsbransje der beløpet er betydelig, jf. § 5-28 (2) til (4).

(6) Det skal gis opplysninger om samlet minstekrav til sikkerhetsavsetning.

(7) Det skal gis opplysninger om avsetning for ikke opptjent premie og erstatningsavsetning for hver pool-ordning selskapet deltar i. Opplysningene skal gis både brutto og for egen regning.

Ny § 5-20a skal lyde:
§ 5-20a. Forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital
Det skal opplyses om det er avsatt utsatt skatt på forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital, jf §§ 3-6 til 3-8, og hvordan beløpet er fremkommet. Oversikten skal vise avsetningene brutto, eventuell utsatt skatt samt netto avsetning.

Ny § 5-21 skal lyde:
§ 5-21. Endringer i forsikringsforpliktelser i livsforsikring
(1) Endringer i forsikringsforpliktelser i perioden til dekning av selskapets forpliktelser under kontrakter med kontraktsfastsatte forpliktelser skal, for hver balansepost i 12, vise:
1. Inngående balanse
2. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser

 2.1 Netto resultatførte avsetninger (resultatpost 6 samt del av resultatpost 5.2.1)
 2.2 Overskudd på avkastningsresultatet (resultatpost 8.1)
 2.3  Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2)
 2.4 Annen tilordning av overskudd (resultatpost 8.3)
 2.5 Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.9)
 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
3. Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
 3.1 Overføringer mellom fond
 3.2 Overføringer til/fra selskapet
 Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
4. Utgående balanse
(2) Endringer i forsikringsforpliktelser i perioden til dekning av selskapets forpliktelser knyttet til verdien av særskilt investeringsportefølje skal, for hver balansepost i 13, vise:
1. Inngående balanse
2. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
2.1 Netto resultatførte avsetninger (del av resultatpost 7 samt del av resultatpost 5.2.1)
2.2 Avkastningsresultat tilordnet kontrakter med garanterte ytelser (del av resultatpost 7)
2.3 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (del av resultatpost 7)
2.4 Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.9)
Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
3. Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
3.1 Overføringer mellom fond
3.2 Overføringer til/fra selskapet
Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser
4. Utgående balanse
(3) Livsforsikringsselskaper som tilbyr foretakspensjonsordninger med flerårig
avkastningsgaranti i henhold til kapittel 6 i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven, skal spesifisere dette særskilt i annet ledd.

Nåværende § 5-23 blir § 5-22 hvis overskrift og første ledd skal lyde:
Forsikringsforpliktelser i livsforsikring
(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes
overskuddsfond, erstatningsavsetninger, supplerende avsetninger og andre tekniske
avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, skal spesifiseres på de hovedbransjer og delbransjer som er angitt i § 5-29 første ledd.

Nåværende § 5-24 blir § 5-23 og skal lyde:
(1) Balansepostene 13.5 i skadeforsikring og 16.5 i livsforsikring skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Nåværende § 5-25 blir § 5-24 hvis første ledd annet punktum, tredje ledd og fjerde ledd annet punktum skal lyde:
For selskapets kapitaldekning gjelder regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall tilsvarende.

(3) Beregningsgrunnlaget for ansvarlig kapital skal spesifiseres på de enkelte risikovektklasser, jf. forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.

For selskapets solvensmargin gjelder regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall tilsvarende.

Nåværende § 5-26 blir § 5-25 og skal lyde:
(1) Det skal gis opplysninger om kapitalavkastningsrente. Kapitalavkastningsrenten skal
oppgis for hele kollektivporteføljen under ett og for de enkelte underporteføljer i kollektivporteføljen
.
(2) Opplysninger om kapitalavkastningsrente skal gis for de fem siste årene. For årene frem til 2008, skal det gis opplysninger om kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente beregnet etter gjeldende praksis frem til 2008.
(3) Kredittilsynet kan fastsette regler for beregning av kapitalavkastningsrente.

Nåværende § 5-27 oppheves.

Nåværende §§ 5-28 og 5-29 blir §§ 5-26 og 5-27

Nåværende § 5-30 oppheves.

Ny § 5-28 skal lyde:
§ 5-28. Premieinntekter og erstatningskostnader mv. i skadeforsikring
 (1) Selskapet skal gi opplysninger om:

- forfalte bruttopremier,

- opptjente bruttopremier,

- påløpne bruttoerstatningskostnader,

- brutto driftskostnader.

Det skal videre opplyses hvordan de påløpte brutto erstatningskostnader er fordelt mellom anslåtte brutto erstatningskostnader relatert til den aktuelle regnskapsperioden og brutto avviklingsresultat relatert til tidligere regnskapsperioder.

(a) Med anslåtte erstatningskostnader menes betalte erstatninger for skadetilfeller inntruffet i regnskapsperioden tillagt erstatningsavsetningen for disse skadetilfellene ved utgangen av regnskapsperioden.

(b) Med avviklingsresultatet relatert til tidligere regnskapsperioder menes differansen mellom

- erstatningsavsetningen ved inngangen til regnskapsperioden for skadetilfeller inntruffet i tidligere regnskapsperioder, og

- erstatninger som er betalt i løpet av regnskapsperioden for skadetilfeller inntruffet i tidligere regnskapsperioder, tillagt erstatningsavsetningen for disse skadetilfellene ved utgangen av regnskapsperioden.

(2) Postene i (1) skal fordeles på følgende skadeforsikringsbransjer;
I Landbaserte forsikringer - privat

1.1 Kombinerte forsikringer

1.2 Motorvognforsikringer

 herav: Trafikkforsikringer

Øvrige motorvognforsikringer

1.3 Fritidsbåtforsikring

1.4 Ulykkesforsikringer

1.5 Reiseforsikringer

1.6 Øvrige landbaserte privatforsikringer

II Landbaserte forsikringer - næringsliv

2.1 Industriforsikringer

2.2 Kombinerte forsikringer i mellommarkedet

2.3 Motorvognforsikringer 

herav: Trafikkforsikringer

Øvrige motorvognforsikringer

2.4 Ansvarsforsikringer

2.5 Yrkesskadeforsikringer

2.6 Trygghetsforsikringer

2.7 Husdyrforsikringer

2.8 Fiskeoppdrettsforsikringer

2.9 Transportforsikringer

2.10 Ettårige risikoforsikringer, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1-3

2.11 Øvrige landbaserte næringslivsforsikringer

III Sjøforsikringer og energiforsikringer

3.1 Storkaskoforsikringer

3.2 Kystkaskoforsikringer

3.3 P&I-forsikringer

3.4 Øvrige sjøforsikringer

3.5 Energiforsikringer

IV Mottatte gjenforsikringer

4.1 Proporsjonale gjenforsikringer

4.2 Ikke-proporsjonale gjenforsikringer

(3) Andre bransjer skal tilføyes etter behov.

(4) Det er ikke nødvendig å gi opplysninger som angitt i (1) for skadeforsikringsbransjer der den opptjente bruttopremien er mindre enn 25 millioner NOK. Det skal allikevel gis opplysninger som nevnt i (1) for de fire skadeforsikringsbransjene med høyest opptjent bruttopremie.

Nåværende § 5-31 oppheves.

Ny § 5-29 skal lyde:
§ 5-29. Resultat i livsforsikring
Bransjer i livsforsikring
(1) Selskapet skal gi opplysningene i annet til sjette ledd fordelt på hovedbransjer (a) og
opplysningene i annet og tredje ledd fordelt på delbransjer (b).
a. Hovedbransjer:

 • Individuell kapitalforsikring
 • Individuell rente- og pensjonsforsikring
 • Kollektiv rente- og pensjonsforsikring, herunder kollektiv rente- og
  pensjonsforsikring for foreningsmedlemmer
 • Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner, herunder institusjoner med lignende
  pensjonsplaner
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring og andre skadebransjer
  b. Delbransjer
  De individuelle hovedbransjene skal fordeles på:
 • Overskuddsmodell etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-9
 • Modifisert overskuddsmodell etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-12
 • Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler i lov 10. juni 1988 nr. 39 om
  forsikringsvirksomhet § 8-1 med tilhørende forskrifter
 • Kontrakter uten rett til andel av overskudd
 • Investeringsvalg
  De kollektive pensjonsforsikringsbransjene skal fordeles på:
 • Ytelsesbaserte pensjonsordninger uten investeringsvalg
 • Ytelsesbaserte pensjonsordninger med investeringsvalg
 • Fripoliser
 • Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) uten investeringsvalg
 • Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) med investeringsvalg
 • Kontrakter uten rett til andel av overskudd
  Resultat på hovedbransjer og delbransjer
  (2) Det tekniske regnskapet skal angis med hovedpostene i oppstillingen av resultatregnskapet i § 4-6.
  Resultatanalyse på hovedbransjer og delbransjer – fordeling mellom kunde og eier
  (3) Selskapet skal redegjøre for:
 • Avkastningsresultat
 • Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement
 • Administrasjonsresultat
 • Fortjenesteelement for risiko
 • Vederlag for rentegaranti

Erstatninger i livsforsikring
(4) Selskapet skal gi opplysninger om hvordan post 5.1 ”Utbetalte erstatninger” fordeler seg på erstatninger i henhold til forsikringsavtalene og gjenkjøp.

Flytting i livsforsikring
(5) Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond. Det skal også opplyses om hvor mange kunder/kontrakter tilgangen og avgangen fordeler seg på.

Nytegning
(6) Det skal gis opplysninger om omfanget av nytegningen i de siste to år.

Nåværende § 5-32 blir § 5-30.

Nåværende § 5-33 blir § 5-31 og skal lyde:
(1) Resultatpost 13 i skadeforsikring og 13 i livsforsikring skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

Nåværende § 5-34 blir § 5-32 og skal lyde:
(1) Det skal gis opplysninger om leieavtaler i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-14.

Nåværende §§ 5-35 til 5-36 blir §§ 5-33 til 5-35.

§ 5-33 første ledd skal lyde:
(1) Det skal opplyses om beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-9.

§ 5-34 skal lyde:
(1) IFRS 2 gjelder.

Nåværende § 5-37 blir § 5-36 og første ledd skal lyde:
(1) Resultatpost 14 i skadeforsikring og 14.2 i livsforsikring skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

Nåværende § 5-38 oppheves.

Nåværende § 5-39 blir § 5-37 og skal lyde:
§ 5-37. Kostnad (inntekt) ved skatt
(1) Det skal gis opplysninger om skatt i henhold til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-15.

Nåværende § 5-40 blir § 5-38.

Nåværende § 5-41 oppheves.

Nåværende § 5-42 blir § 5-39 og annet punktum skal lyde:
Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Nåværende § 5-43 blir § 5-40.

§ 7-3 annet til femte ledd skal lyde:
(2)Finansielle instrumenter som selskapet innehar pr. 31. mai 2008 kan øremerkes til virkelig verdi over resultatet forutsatt at kriteriene i nr. 9 bokstav b) i), nr. 9 bokstav b) ii) eller nr. 11A i IAS 39 er oppfylt og beslutning om slik øremerking er tatt på dette tidspunktet.
(3) For selskaper og filialer som nevnt i § 3-1 gjelder annet ledd finansielle instrumenter som selskapet innehar pr. 31. desember 2008. Finansielle instrumenter som ikke øremerkes til virkelig verdi over resultat og som i delårsregnskapet i 2008 ble målt virkelig verdi, skal klassifiseres som tilgjengelig for salg. Første og annet punktum gjelder kun for regnskapsåret 2008.
(4) Selskaper og filialer som ikke inngår i IFRS-konsern, jf. § 3-1, kan for regnskapsåret 2008 fravike kravene til noteopplysninger i § 5-6 første ledd annet punktum bokstav a til c. Det skal likevel gis opplysninger i samsvar med IFRS 4.37 bokstav a samt IFRS 7 nr. 8 og nr. 21.
(5) Skadeforsikringsselskaper som ikke inngår i IFRS-konsern, kan for regnskapsåret 2008 i tillegg fravike kravene til noteopplysninger i § 5-6 første ledd annet punktum bokstav d og § 5-9. 
(6) Ved fravik etter fjerde og femte ledd skal det gis opplysninger i henhold til §§ 5-7, 5-9, 5-14, 5-15, 5-15a, 5-16, 5-16a, 5-27 og 5-41 som gjaldt for regnskapsåret 2007. § 5-16a gjelder tilsvarende for livsforsikringsselskaper.

II.

Forskriften trer i kraft straks.

 


 

Tilhørende lov

Til toppen