Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd nr. 4 skal lyde:
morselskap som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjoner nevnt i punkt 1, 2 eller 3.

Ny § 1-3a skal lyde:
§ 1-3a. Valg av regnskapsmodell i konsernregnskapet
Institusjoner som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4, kan utarbeide konsernregnskap etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, denne forskrift § 1-5 eller etter ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

§ 1-5 skal lyde:
Konsernregnskap og selskapsregnskap kan utarbeides i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med de unntak og tillegg som følger av kapittel 8A.

§ 8-1 annet ledd oppheves.

Nytt kapittel 8A skal lyde:
Kapittel 8A Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

§ 8A-1. Forholdet til regnskapsloven og årsregnskapsforskriftens regler
Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende, men slik at bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 7 likevel gjelder.
Følgende bestemmelser i denne forskrift gjelder; § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 8A-2, § 8A-3, § 8A-4, § 9-1, § 9-3 fjerde ledd og § 9-4.

§ 8A-2. Egenkapitaloppstilling
Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om oppstilling av endringer i egenkapital kan fravikes i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 2-1 første punktum.

§ 8A-3. Innregning og måling
Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om innregning og måling kan fravikes i samsvar med følgende bestemmelser i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder; § 3-1, § 3-2 nr. 1, nr. 9 og nr. 10.

§ 8A-4. Noteopplysninger
Regnskapsloven kapittel 7 om noteopplysninger gjelder med de unntak og tillegg som følger av annet ledd til sjette ledd.
Følgende bestemmelser i kapittel 8 i denne forskrift gjelder; § 8-3, § 8-10 fjerde ledd, § 8 20, § 8-21 og § 8-28.
Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger etter § 8A-3 som er benyttet.
Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter kan fravikes. Det skal likevel gis opplysninger i henhold til:
a) IAS 1.108-124
b) IAS 17
c) IAS 37
d) IFRS 7
e) Forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 4-2 annet ledd nr. 1 til 4 og nr. 7 til 19
Ved fravikelse etter fjerde ledd første punktum skal det gis opplysninger i henhold til §§ 4 3 til 4-12 og 4-15 til 4-25 i forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

§ 9-1 nytt annet ledd skal lyde:
Institusjoner hvis verdipapirer ikke er opptatt til handel på regulert marked, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal.

Nåværende annet punktum blir tredje punktum.

II.

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft straks. § 1-3a gjelder likevel tidligst for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2009 eller senere.

Bestemmelsene om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i henhold til § 1-5 og kapittel 8A gjelder fra og med regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2009 med adgang til tidligere anvendelse.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen