Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd nr. 4 skal lyde:
morselskap som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjoner nevnt i punkt 1, 2 eller 3.

Ny § 1-3a skal lyde:
§ 1-3a. Valg av regnskapsmodell i konsernregnskapet
Institusjoner som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4, kan utarbeide konsernregnskap etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, denne forskrift § 1-5 eller etter ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

§ 1-5 skal lyde:
Konsernregnskap og selskapsregnskap kan utarbeides i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med de unntak og tillegg som følger av kapittel 8A.

§ 8-1 annet ledd oppheves.

Nytt kapittel 8A skal lyde:
Kapittel 8A Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

§ 8A-1. Forholdet til regnskapsloven og årsregnskapsforskriftens regler
Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende, men slik at bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 7 likevel gjelder.
Følgende bestemmelser i denne forskrift gjelder; § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 8A-2, § 8A-3, § 8A-4, § 9-1, § 9-3 fjerde ledd og § 9-4.

§ 8A-2. Egenkapitaloppstilling
Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om oppstilling av endringer i egenkapital kan fravikes i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 2-1 første punktum.

§ 8A-3. Innregning og måling
Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om innregning og måling kan fravikes i samsvar med følgende bestemmelser i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder; § 3-1, § 3-2 nr. 1, nr. 9 og nr. 10.

§ 8A-4. Noteopplysninger
Regnskapsloven kapittel 7 om noteopplysninger gjelder med de unntak og tillegg som følger av annet ledd til sjette ledd.
Følgende bestemmelser i kapittel 8 i denne forskrift gjelder; § 8-3, § 8-10 fjerde ledd, § 8 20, § 8-21 og § 8-28.
Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger etter § 8A-3 som er benyttet.
Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter kan fravikes. Det skal likevel gis opplysninger i henhold til:
a) IAS 1.108-124
b) IAS 17
c) IAS 37
d) IFRS 7
e) Forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 4-2 annet ledd nr. 1 til 4 og nr. 7 til 19
Ved fravikelse etter fjerde ledd første punktum skal det gis opplysninger i henhold til §§ 4 3 til 4-12 og 4-15 til 4-25 i forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

§ 9-1 nytt annet ledd skal lyde:
Institusjoner hvis verdipapirer ikke er opptatt til handel på regulert marked, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal.

Nåværende annet punktum blir tredje punktum.

II.

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft straks. § 1-3a gjelder likevel tidligst for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2009 eller senere.

Bestemmelsene om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i henhold til § 1-5 og kapittel 8A gjelder fra og med regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2009 med adgang til tidligere anvendelse.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen