Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer og enkelte andre forskrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 7 første ledd, lov 15. januar 1998 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) §§ 3-6, 3-7, 4-5, 5-5, 5a-4 og 6-1, lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24 og lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) del IX, jf. kgl.res. 19. juni 2009 nr. 706.


I

I forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer gjøres følgende endringer:

Overskriften til kapittel 1 skal lyde:

Kap. 1. Godkjenning av revisorer og revisjonsselskaper

Ny § 1-6 skal lyde:

§ 1-6. Godkjenning av revisjonsselskaper fra andre EØS-land
Revisjonsselskaper fra andre EØS-land skal godkjennes som revisjonsselskap etter
revisorloven dersom de er godkjent i det aktuelle landet og
a. selskapsformen i det vesentlige tilsvarer definisjonene av aksjeselskaper i 
   aksjeloven § 1-1 annet ledd, allmennaksjeselskaper i allmennaksjeloven
   § 1-1 annet ledd eller ansvarlige selskaper i selskapsloven § 1-2 (I) (b)
b. de fysiske personene som utfører revisjonen er godkjent i henhold til § 1-4.

§ 2-1 første ledd første punktum skal lyde:

Ansvarlig revisor skal ha gjennomført 105 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.

§ 2-2 første ledd skal lyde:

Nødvendig etterutdanning må kunne dokumenteres fra det tidspunkt revisor påtar seg å revidere årsregnskap for revisjonspliktige.

§ 2-2 nytt tredje ledd skal lyde:

Revisor må oppbevare dokumentasjon som viser at kravet til nødvendig etterutdanning er oppfylt for hvert av de seks foregående kalenderår.

§ 4-6 annet ledd skal lyde:

For å sikre at forpliktelser etter dette kapittel oppfylles, må revisor skriftlig kunne dokumentere vurderingene etter første ledd i seks år etter at de ble foretatt.

§ 5-1 skal lyde:

§ 5-1. Oppbevaring
Dokumentasjon som nevnt i revisorloven kapittel 5 samt denne forskrifts §§ 2-2 og 4-6
skal oppbevares ordnet og betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig i lesbar form og kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. Det skal foreligge sikkerhetskopi av oppbevaringspliktig dokumentasjon som oppbevares i elektronisk form. Sikkerhetskopi skal oppbevares adskilt fra originalen.

Dokumentasjon som nevnt i revisorloven kapittel 5 og i denne forskrift § 4-6 skal oppbevares slik at det er mulig å skille ut dokumentasjonen knyttet til hvert enkelt oppdrag revisor har påtatt seg.

Dokumentasjonen skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll.

Nytt kapittel 5a skal lyde:

Kap. 5a. Særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse

§ 5a-1. Unntak fra krav om revisorrotasjon
Hvis en revisjonsklient som tidligere ikke har vært omfattet av revisorloven § 5a-1 første ledd, kommer inn under bestemmelsen i løpet av et regnskapsår, kan revisor fortsette oppdraget inntil revisjonsklienten har avholdt ordinær generalforsamling eller tilsvarende kalenderåret etter at revisjonsklienten ble omfattet av revisorloven § 5a-1, selv om revisor har revidert den samme revisjonspliktige i syv år eller mer.

Nytt kapittel 6 skal lyde:

Kap. 6. Revisors taushetsplikt

§ 6-1. Unntak fra taushetsplikten
Finanstilsynet kan bestemme at taushetsplikten i revisorloven § 6 ikke er til hinder for at revisor gir opplysninger til revisortilsyn i andre land når den revisjonspliktige har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i vedkommende land, eller inngår i konsern som utarbeider konsernregnskap som er underlagt revisjonsplikt i vedkommende land.


II

I forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd nye annet til fjerde punktum skal lyde:

Utstedere med finansielle instrumenter notert på regulert marked skal ha et revisjonsutvalg eller tilsvarende organ med oppgaver og sammensetning som nevnt i allmennaksjeloven §§ 6-41 til og med 6-43. Allmennaksjeloven § 6-41 annet og tredje ledd samt § 6-42 tredje ledd gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Utsteder skal fremlegge dokumentasjon som viser at kravet etter første punktum er oppfylt.

Kapittel 9 nytt fjerde ledd skal lyde:

Plikten til å velge revisjonsutvalg samt kravene til revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning etter § 1 annet ledd annet og tredje punktum gjelder for den enkelte utsteder etter neste ordinære valg av styremedlemmer, men likevel ikke senere enn 30. juni 2011.


III

I forskrift 30. november 1998 nr. 1102 om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Finanstilsynets taushetsplikt etter finanstilsynsloven § 7 og forvaltningsloven gjelder ikke overfor tilsynsmyndigheter i land utenfor EØS-området som fører tilsyn som nevnt i lov om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. § 1 første ledd nr. 1-6, 9 eller nr. 13, eller med forvaltningsselskap for verdipapirfond.

§ 2 skal lyde:

Ved utlevering av opplysninger til tilsynsmyndigheter som nevnt i finanstilsynsloven § 7 eller denne forskrift § 1 skal Finanstilsynet stille følgende vilkår:
1. Opplysningene kan bare brukes til å utføre tilsynsoppgaver som nevnt i
    finanstilsynsloven § 1 første ledd nr. 1-6, 9 eller nr. 13, eller med
    forvaltningsselskap for verdipapirfond.
2. Opplysningene skal være undergitt taushetsplikt hos mottager.
    Opplysningene kan bare formidles videre med samtykke fra Finanstilsynet
    og bare for de formål samtykket omfatter.

IV

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010.


 

Til toppen