Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 10-16.

I

I kapittel 10 skal nytt underkapittel XII lyde:

XII Tilknyttede agenter

§ 10-42 Begrensninger i benyttelsen av tilknyttede agenter, krav til skriftlig avtale mm.
(1) Verdipapirforetak kan ikke inngå agentavtaler som omfatter flere personer enn 50 prosent av antall fast ansatte i verdipapirforetaket. Dette gjelder ikke der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsselskap.
(2)Tilknyttet agent kan bare tilby tjenester på vegne av verdipapirforetaket fra ett forretningssted. Dette gjelder ikke der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsselskap.
(3) Avtalen mellom verdipapirforetaket og den tilknyttede agenten skal være skriftlig og regulere følgende forhold:
        (a) sikre instruksjonsadgang over den tilknyttede agenten med 
        hensyn til utførelsen av all virksomhet som agenten forestår 
        på verdipapirforetakets vegne,
        (b) sikre at avtalen kan sies opp med umiddelbar virkning dersom 
        pliktene i verdipapirhandelloven § 10-16 annet ledd, annet til fjerde
        punktum ikke oppfylles,
        (c) avtalen skal kunne sies opp av verdipapirforetaket uten at det er
        til skade for kontinuiteten og kvaliteten på de tjenester som ytes kundene,
        (d) sikre at agenten underretter verdipapirforetaket om endringer
        eller hendelser som merkbart kan påvirke agentens mulighet til å
        utføre virksomhet på verdipapirforetakets vegne, og
        (e) sikre at verdipapirforetaket, dets revisor og Finanstilsynet har
        faktisk tilgang på opplysninger knyttet til virksomheten som agenten
        forestår på verdipapirforetakets vegne og til agentens lokaler.
(4) Første ledd gjelder ikke for forvaltningsselskap for verdipapirfond.

§ 10-43 Kvalifikasjonskrav til tilknyttede agenter mm.
Før et verdipapirforetak benytter tilknyttet agent, skal verdipapirforetaket påse at daglig leder eller eventuell annen person i agentvirksomheten som faktisk leder virksomhet som tilknyttet agent, oppfyller kravene i verdipapirhandelloven § 9-9 første ledd om relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring, og for øvrig ikke har utvist utilbørlig adferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte.

§ 10-44 Ansattes adgang til å drive annen næringsvirksomhet mv.
Verdipapirhandelloven § 10-3 gjelder tilsvarende for ansatte hos verdipapirforetaks tilknyttede agenter.

§ 10-45 Tilknyttede agenters adgang til å drive annen næringsvirksomhet
(1) Tilknyttede agenter kan ikke drive annen næringsvirksomhet uten at dette har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten, unntatt virksomhet som er omfattet av andre rettsakter inntatt i EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester.
(2) Verdipapirhandelloven § 10-2 tredje ledd gjelder tilsvarende for tilknyttede agenter.

§ 10-46 Registrering av tilknyttede agenter
(1) Register som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-16 tredje ledd skal angi de opplysninger om den tilknyttede agenten som Finanstilsynet til enhver tid fastsetter.
(2) Tilknyttet agent kan ikke forestå virksomhet på verdipapirforetakets vegne før agenten er registrert i et register som nevnt i første ledd.


II

Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

 

 

Til toppen