Forskrift om registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov om revisjon og revisorer
§ 10-6 annet ledd.


I

§ 1. Anvendelsesområde
Forskriften gjelder registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer og
tredjelandsrevisjonsselskaper, som gjennomfører revisjon av årsregnskapet til revisjonspliktig som er registrert i et tredjeland og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge.

§ 2. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
a) tredjeland, et hvert land utenfor EØS-området,
b) tredjelandsrevisjonsselskap, en juridisk enhet som foretar revisjon av
    årsregnskapet til revisjonspliktige som er registrert i et tredjeland,
c) tredjelandsrevisor, er en fysisk person som foretar revisjon av årsregnskapet
    til revisjonspliktige som er registrert i et tredjeland.

§ 3. Registrering
Tredjelandsrevisorer og tredjelandsrevisjonsselskaper skal registreres i henhold til bestemmelsene i revisorloven § 10-2 og 10-3, så langt de passer.

Tredjelandsrevisjonsselskaper må oppfylle følgende vilkår for å kunne registreres:
1. Flertallet av styrets medlemmer skal oppfylle krav som tilsvarer
    revisorlovens bestemmelser om god vandel, kvalifikasjoner, fageksamen,
    teoretisk kunnskap og praksis. Dersom tredjelandsrevisjonsselskapet
    ikke har et styre, gjelder kravet for tredjelandsrevisjonsselskapets
    nærmest tilsvarende selskapsorgan.
2. Oppdragsansvarlig revisor skal oppfylle krav som nevnt i nr. 1 første
    punktum.
3. Revisjon av årsregnskaper skal gjennomføres i henhold til internasjonale
    revisjonsstandarder som nevnt i direktiv 2006/43/EF artikkel 26, eller
    tilsvarende standarder og krav som er godkjent av EU-kommisjonen.
4. Det skal offentliggjøres åpenhetsrapporter i samsvar med revisorloven
    § 5a-2 eller tilsvarende utenlandske krav.

Revisjonsberetning avgitt av en tredjelandsrevisor eller et tredjelandsrevisjonsselskap som ikke er registrert i henhold til denne paragraf har ingen rettsvirkning.

Registrering etter denne bestemmelsen er ikke å anse som en godkjenning av revisor eller revisjonsselskap i henhold til revisorloven § 3-1.

§ 3. Tilsyn
Finanstilsynet fører tilsyn med tredjelandsrevisorer og tredjelandsrevisjonsselskaper.

Finanstilsynet kan frita en registrert tredjelandsrevisor eller et tredjelandsrevisjonsselskap fra slikt tilsyn dersom revisortilsynsmyndighetene i et annet EØS-land, eller et tredjelands kvalitetssikringssystem som er vurdert som tilsvarende i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 46, har utført kvalitetskontroll i løpet av de siste tre år.


II

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010.


 

Til toppen