Forskrift om endring i forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 30. november 2011 med hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 5-6 første ledd fjerde punktum.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. november 2011 med hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 5-6 første ledd fjerde punktum.

I

Forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer endres slik:

§ 5-2 skal lyde:

§ 5-2. Revisjonsberetning på annet språk enn norsk
Dersom den revisjonspliktige er gitt tillatelse i medhold av lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-4 tredje ledd annet punktum til å avgi årsregnskap på annet språk enn norsk, kan revisjonsberetningen avgis på det samme språket.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

Til toppen