Forskrift om endring av forskrift om overgangsregler til lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover del XV, jf. kgl. res. 19. juni 2009 nr. 693.


I

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven §§ 11-13 første ledd og 11-14 første ledd, skal gjelde for kontrakter som sies opp av kunden 1. oktober 2009 eller senere.


II

Forskriften trer i kraft straks.


 

Til toppen