Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 30.09.2010 med hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 3-6 samt EØS avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009)

I

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Vilkår for godkjenning av revisorer fra andre EØS-stater.

(1) Godkjenning som registrert- eller statsautorisert revisor gis til søkere fra andre EØS- stater dersom vedkommende:

a) har kvalifikasjonsbevis som revisor fra en annen EØS-stat hvor revisoryrket er lovregulert som nevnt i EØS-regler som svarer til direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) artikkel 13 nr. 1, jf. artikkel 13 nr. 3 eller,

b) har virket som revisor på heltid i minst to år i løpet av de siste ti årene i en annen EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert, og oppfyller kravene til dokumentasjon av yrkeskvalifikasjoner i yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 13 nr. 2.

(2) Finanstilsynet kan kreve at søkeren avlegger egnethetstest i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 14 dersom:

a) varigheten av søkerens utdanning er minst ett år kortere enn det som kreves for å bli godkjent som registrert eller statsautorisert revisor i medhold av revisorloven kapittel 3, eller

b) utdanningen som søkeren har gjennomgått avviker vesentlig fra kravene for godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor fastsatt i og i medhold av revisorloven, eller

c) revisjon i Norge omfatter virksomhet som ikke omfattes av revisjon i den andre EØS-staten, og ulikheten gjelder forhold som omfattes av revisjonsutdanningen i Norge, og er vesentlig forskjellig fra det som omfattes av søkerens kvalifikasjonsbevis.

(3) Før Finanstilsynet kan kreve egnethetstest som nevnt i annet ledd, skal Finanstilsynet undersøke om søkerens yrkeserfaring helt eller delvis dekker den vesentlige forskjellen i utdanning.

(4) Finanstilsynet kan kreve at søkeren dokumenterer at vedkommende har nødvendige språkkunnskaper for å utøve revisjonsyrket i Norge.


Ny § 1-6 skal lyde:

§ 1-6 Utøvelse av revisjonsvirksomhet på midlertidig grunnlag.

(1) Revisjonsvirksomhet som omtalt i revisorloven § 1-1 tredje ledd annet punktum kan drives midlertidig av personer som er lovlig etablert i annen EØS-stat med sikte på å drive slik virksomhet der, dersom vedkommende

a) flytter til Norge for å utøve slik virksomhet, jf. EØS regler som svarer til direktiv 2005/36/EF(yrkeskvalifikasjonsdirektivet) artikkel 5,

b) dokumenterer nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter revisorloven kapittel 8, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 7 nr. 1,

c) gir melding og dokumentasjon som angitt i EØS-regler som svarer til yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 7 nr. 2 bokstav a til d til Finanstilsynet. Meldingen skal fornyes årlig om yrkesutøveren planlegger å utøve virksomhet også det kommende året.
Personer som ikke oppfyller vilkårene for lovlig etablering etter etableringsstatens regler kan ikke utøve midlertidig virksomhet.

(2) Tilsvarende gjelder for yrkesutøver som er etablert i en annen EØS-stat hvor revisjonsvirksomhet ikke er lovregulert, dersom vedkommende har utøvd yrket i minst to år av de siste ti årene i denne staten.

(3) Finanstilsynet kan kreve at utøveren dokumenterer å ha nødvendige språkkunnskaper før vedkommende starter sin virksomhet.

(4) Yrkesutøveren skal utøve sin virksomhet i samsvar med revisorloven §§ 4-1 til 4-6, § 5-2 annet ledd, §§ 5-3 til 5-5 og § 6-1.

(5) En yrkesutøver som midlertidig utøver virksomhet i Norge i medhold av denne bestemmelsen, skal benytte yrkestittelen i den EØS-staten hvor vedkommende er etablert. Denne tittelen skal angis på etableringsstatens offisielle språk på en slik måte at det unngås forveksling med yrkestittelen i Norge. Hvis det ikke finnes noen yrkestittel i etableringsstaten, skal utøveren angi sine formelle kvalifikasjoner på etableringsstatens offisielle språk.

Gjeldende § 1-6 blir ny § 1-7.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen