Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 5-10, 5-11, 10-10 og 14-5.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§§ 5-10-11, 5-11-7, 10-10-1 og 14-5-10 bokstav c oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2012, med virkning for trekk etter utgangen av 2011.

III

Ved ikrafttredelse av endringene under I gjelder følgende overgangsregel:
Oppgave over forskuddstrekk for første termin 2012 (januar-februar) med oppgavefrist 15. mars, kan innberettes sammen med andre termin (mars-april) med oppgave- og betalingsfrist 15. mai 2012.

Tilhørende lov

Til toppen