Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter

Forskriften gis med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 femte ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 4 (direktiv 78/660/EØF) med endringer, sist ved direktiv 2006/43/EØF); § 10-1 tredje ledd, lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 3-7 første ledd, jf. kgl. res. 15. januar 1999 nr. 21; lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) §§ 6-4 annet ledd, 6-6 annet ledd, 7-9 første ledd og 7-10 første ledd, jf. kgl. res. 30. juni 2006 nr. 777; lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9a åttende ledd.

Forskriften i pdf-versjon her.

Tilhørende lov

Til toppen