Forskrift 5. november 2009 om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 5. november 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 5-15 annet ledd første punktum.

                                                          I
I forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 5-15-9 skal lyde:
§ 5-15-9. Fri kost til frivillige
Ytelse i form av fri kost til frivillige regnes ikke som skattepliktig inntekt. Skattefriheten gjelder ikke for frivillige som også mottar annen skattepliktig godtgjørelse ved slik aktivitet.

                                                          II
Endringsforskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Tilhørende lov

Til toppen