Forskrift 7. desember 2007 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 6

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 6

I

§ 1 Hvem som er omfattet av forskriften
     Denne forskrift får anvendelse for foretak som etter ligningsloven § 4-12 nr. 2, jf. nr. 3 og 5, skal utarbeide og etter krav fra ligningsmyndighetene legge fram skriftlig dokumentasjon for hvordan priser og vilkår er fastsatt i kontrollerte transaksjoner.
     Plikten til å utarbeide og legge fram dokumentasjon etter ligningsloven § 4-12 nr. 2, jf. nr. 3 og 5, skal ikke gjelde for foretak som:

 1. i inntektsåret har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner, og
 2. ved utgangen av inntektsåret har mindre enn 25 millioner kroner i mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger, jf. ligningsloven § 4-12 nr. 4.

§ 2 Definisjoner
      I denne forskrift har følgende uttrykk denne betydning:
      Kontrollerte transaksjoner: Transaksjoner og overføringer mellom selskaper eller innretninger som er nærstående etter ligningsloven § 4- 12 nr. 4, samt disposisjoner mellom et fast driftssted og andre deler av foretaket.
      Armlengdeprinsippet: Prinsippet om at kommersielt og finansielt samkvem mellom nærstående foretak skal være inngått på samme vilkår som om transaksjonen var inngått mellom uavhengige foretak under sammenlignbare forhold og omstendigheter, jf. skatteloven § 13-1og OECDs mønsterskatteavtale artikkel 9 nr. 1.
      Fast driftssted: En virksomhet som utgjør eller skal regnes som fast driftssted i medhold av bestemmelser i skatteavtaler som Norge har inngått. Når virksomheten ikke omfattes av skatteavtale som Norge har inngått, skal den regnes som fast driftssted når vilkårene i OECDs mønsterskattavtale artikkel 5 er oppfylt. 
     OECDs mønsterskatteavtale: OECDs modelloverenskomst for skattlegging av inntekt og formue (Model Tax Convention on Income and on Capital) slik den løpende holdes oppdatert og anbefales fulgt av OECDs Råd.
     OECD-retningslinjene: Retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter vedtatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i 1995, med senere vedtatte endringer, publisert i rapporten Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations [C (95) 126/Final]
     Interne sammenlignbare transaksjoner: Sammenlignbare transaksjoner som foretaket har inngått med et uavhengig foretak, og som kan anvendes som sammenligningsgrunnlag ved vurderingen av om priser og vilkår anvendt i foretakets kontrollerte transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet.
     Eksterne sammenlignbare transaksjoner: Sammenlignbare transaksjoner inngått mellom uavhengige foretak og som kan anvendes som sammenligningsgrunnlag ved vurderingen av om priser og vilkår anvendt i foretakets kontrollerte transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet. 

§ 3 Generelle bestemmelser
(1)  Dokumentasjonen som utarbeides etter ligningsloven § 4-12 nr. 2 skal gi grunnlag for å vurdere hvorvidt priser og vilkår i kontrollerte transaksjoner er fastsatt i samsvar med armlengdeprinsippet.
(2)  Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger, redegjørelser og analyser som omtalt i §§ 4-13 nedenfor. Omfanget av disse opplysninger, redegjørelser og analyser skal tilpasses til den kontrollerte transaksjonens økonomiske omfang og kompleksitet, og det som er nødvendig for at ligningsmyndighetene skal kunne vurdere om transaksjonens priser og vilkår er i samsvar med armlengdeprinsippet.
(3)  Dokumentasjonen skal fremstilles på en oversiktlig måte, men det kreves ikke at den følger strukturen i §§ 4-13. Er dokumentasjonen omfattende, skal den inneholde en sammenfatning av hovedpunkter.

§ 4 Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten
     Dokumentasjonen skal inneholde en overordnet og helhetlig beskrivelse av foretaket og det konsernet det inngår i, og den virksomheten som drives. Denne skal inneholde:

 1. En beskrivelse av konsernets juridiske eierstruktur og de enkelte enhetenes geografiske tilhørighet. 
 2. En beskrivelse av konsernets operasjonelle struktur, herunder de ulike enhetenes viktigste forretningsområder. 
 3. En kortfattet historisk beskrivelse av konsernet, virksomheten og eventuelle tidligere gjennomførte omstruktureringer.
 4. En beskrivelse av bransjen, herunder viktige konkurransemessige forhold.
 5. En beskrivelse av vesentlige endringer i foretaket eller konsernet i løpet av inntektsåret, herunder en redegjørelse for omstruktureringer og vesentlige endringer i funksjoner som foretaket utfører, eiendeler det benytter i virksomheten og risikoer det bærer.

§ 5 Opplysninger om finansielle forhold 
(1)  Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om omsetning og driftsresultat i de tre siste år for foretaket og andre foretak i konsernet som foretaket i løpet av inntektsåret har hatt kontrollerte transaksjoner med.
(2)  Det skal gis en forklaring på eventuelle underskudd som foretaket har hatt i de siste tre inntektsårene.

§ 6 Opplysninger om art og omfang av kontrollerte transaksjoner
(1)  Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av kontrollerte transaksjoner som foretaket har hatt i løpet av inntektsåret. Transaksjonens art og omfang skal spesifiseres i forhold til hvert av de nærstående foretak som foretaket har hatt kontrollerte transaksjoner med.
(2)  Likeartede eller nært sammenknyttede transaksjoner kan beskrives under ett (aggregert). Det skal redegjøres for hvilke transaksjoner som beskrives aggregert.
(3)  Transaksjonene skal videre beskrives i forhold til de fem sammenlignbarhetsfaktorene som er nedfelt i OECD-retningslinjene kapittel I. Dette er:

 1. eiendelenes eller tjenestenes karakteristika
 2. en funksjonsanalyse, jf. § 7. 
 3. kontraktsvilkår
 4. økonomiske omstendigheter (markedsanalyse)
 5. forretningsstrategier som kan påvirke prissettingen

(4)  Det skal redegjøres for eventuelle kostnadsbidragsordninger som foretaket er deltaker i, jf. OECD-retningslinjene kapittel VIII.

§ 7 Funksjonsanalyse
     Funksjonsanalysen etter § 6 tredje ledd b skal beskrive hvilke funksjoner hver av partene utfører, hvilke eiendeler de tilfører og hvilke risikoer de bærer, samt de respektive funksjoners, eiendelers og risikoers økonomiske betydning i forhold til transaksjonen.

§8 Særlig om sentralisert tjenesteyting
     Ved sentralisert konsernintern tjenesteyting, herunder tjenester av administrativ, teknisk og finansiell karakter, skal det tjenestemottakende foretaket redegjøre for sin forventede nytte av tjenestene. Ved kostnadsbasert fordeling eller -prissetting skal foretaket redegjøre for kostnadsgrunnlag, fordelingsnøkkel og eventuelt fortjenestepåslag. Dersom det ikke er anvendt fortjenestepåslag skal det tjenesteytende foretaket begrunne dette særskilt. 

§ 9 Særlige opplysninger om immaterielle verdier
     Det skal gis en særskilt beskrivelse av konsernets immaterielle verdier som har betydning for vurderingen av foretakets kontrollerte transaksjoner. Beskrivelsen skal omfatte angivelse av eierforhold, utnyttelse, utvikling og vedlikehold av de immaterielle verdier.

§ 10 Opplysninger om valg og anvendelse av prissettingsmetode
     Dokumentasjonen skal inneholde en redegjørelse for den prissettingsmetode som er anvendt i en kontrollert transaksjon. Det skal redegjøres for hvorfor denne metoden er valgt, og hvorfor prissettingen som bruken av metoden leder til, anses å være i samsvar med armlengdeprinsippet. Det skal videre angis i hvilken utstrekning prissettingsmetoden er forenlig med de metodene som er beskrevet i kapittel II og III i OECD-retningslinjene.  

§ 11 Opplysninger om sammenlignbarhetsanalyse
(1)  Med mindre annet følger nedenfor, skal dokumentasjonen inneholde en sammenlignbarhetsanalyse, som sammen med opplysningene gitt i medhold av §§ 4-10 og § 12 kan danne grunnlag for en vurdering av om priser og vilkår i kontrollerte transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet.
(2)  Ved sammenlignbarhetsanalysen sammenlignes pris og andre vilkår i kontrollerte transaksjoner med pris og andre vilkår i transaksjoner inngått mellom uavhengige parter. Analysen gjennomføres med utgangspunkt i interne og eksterne sammenlignbare transaksjoner, under hensyntagen til sammenlignbarhetsfaktorene som er beskrevet i OECD-retningslinjene kapittel I. Det skal redegjøres for eventuelle justeringer som er foretatt for å forbedre sammenlignbarheten. Det skal også redegjøres for hvilke prinsipper som ligger til grunn for utvelgelsen av sammenlignbare transaksjoner.    
(3)  Dersom det ikke eksisterer interne sammenlignbare transaksjoner, og det er uforholdsmessig vanskelig eller kostnadskrevende å innhente og bearbeide informasjon om eksterne sammenlignbare transaksjoner, skal plikten etter ligningsloven § 4-12 nr. 2 anses oppfylt også uten at en sammenlignbarhetsanalyse som nevnt i annet ledd legges fram innen den tidsfrist som der er angitt. Foretaket skal da begrunne hvorfor en slik analyse ikke er utarbeidet, samt redegjøre for hvilke økonomiske vurderinger og analyser som ligger til grunn for prissettingen som faktisk er anvendt og hvorfor denne anses å være i samsvar med armlengdeprinsippet.
(4)  Foretaket er ikke forpliktet til å utarbeide databaseundersøkelser, jf. likevel § 15 annet ledd. Hvis databaseundersøkelser er utarbeidet, skal disse vedlegges dokumentasjonen.     

§ 12 Opplysninger om avtaler mv.
(1)   Dokumentasjonen skal inneholde de avtaler som har betydning for pris og øvrige vilkår i kontrollerte transaksjoner.
(2)  Avtaler vedrørende prisingen av kontrollerte transaksjoner som foretaket har inngått med myndighetene i andre land skal vedlegges. Det samme gjelder bindende forhåndsuttalelser eller lignende meddelelser som foretaket har innhentet fra utenlandsk skattemyndighet og som angår prising av foretakets kontrollerte transaksjoner.
(3)  Avtaler vedrørende prisingen av kontrollerte transaksjoner som et annet foretak har inngått med myndighetene i andre land, skal vedlegges når foretaket påberoper seg slike som grunnlag for prisingen av kontrollerte transaksjoner. Det samme gjelder bindende forhåndsuttalelser eller lignende meddelelser som et annet foretak har innhentet fra utenlandsk skattemyndighet, når foretaket påberoper seg slike meddelelser som grunnlag for prisingen av sine kontrollerte transaksjoner.   

§ 13 Unntak for uvesentlige transaksjoner
(1)  Kravene i §§ 4-12 omfatter ikke kontrollerte transaksjoner som er uvesentlige. For uvesentlige transaksjoner skal det bare angis hvilke typer transaksjoner foretaket har hatt og som det selv anser for å være uvesentlige.  
(2)  Transaksjoner anses som uvesentlige når de er enkeltstående, har beskjedent økonomisk omfang og ikke er en del av foretakets kjernevirksomhet.

§ 14 Utarbeidelse og sammenstilling av dokumentasjonen
     Dokumentasjon i samsvar med §§ 4-13 skal opprettes for hvert inntektsår. Foretaket skal ha rutiner som gjør det mulig å sammenstille og legge fram dokumentasjon for hvert inntektsår innen 45 dager etter at krav fra ligningsmyndighetene er fremsatt, jf. ligningsloven § 4-12 nr. 2.   

§ 15 Framleggelse etter krav fra ligningsmyndighetene
(1)  Dokumentasjonen skal, etter krav fra ligningsmyndighetene, legges fram, utleveres eller sendes innen 45 dager, jf. ligningsloven § 4-12 nr. 2. Fristen etter foregående punktum skal tidligst regnes fra utløpet av selvangivelsesfristen.
(2)  Når dokumentasjonen etter første ledd ikke inneholder en sammenlignbarhetsanalyse, jf. § 11 tredje ledd, kan ligningsmyndighetene etter vurdering av den mottatte dokumentasjon anmode foretaket om å legge fram en sammenlignbarhetsanalyse. Ligningsmyndigheten kan herunder anmode foretaket om å utarbeide en databaseundersøkelse. Ved anmodninger etter dette ledd skal foretaket gis en leveringsfrist på 60-90 dager.
(3)   Denne forskrift begrenser ikke ligningsmyndighetenes adgang til å kreve opplysninger i medhold av ligningsloven §§ 4-8 og 4-10, herunder opplysninger til utdyping av beskrivelser og materiale som nevnt i §§ 4-13.

§ 16 Avsluttende bestemmelser
(1)  Dokumentasjonen skal utarbeides på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
(2)  Dokumentasjonen skal oppbevares i minst ti år etter utgangen av inntektsåret, jf. ligningsloven § 4-12 nr. 2.
(3)   Foretaket kan velge å utarbeide dokumentasjonen i henhold til EUs Adferdskodeks for internprisingsdokumentasjon (Code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union 2006/C 176/01 28. juli 2006). Opplysningene i §§ 4-13 må i så fall framgå enten av fellesdokumentasjonen eller av den landspesifikke dokumentasjonen. Bestemmelsene i § 3 og §§ 12 til og med 16 annet ledd får tilsvarende anvendelse.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2008.


 

Tilhørende lov

Til toppen