Forskrift 7. desember 2007 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 6

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24 § 4-12 nr. 6

I

§ 1 Unntak fra oppgaveplikt etter ligningsloven § 4-12 nr. 1
(1)  Oppgaveplikten etter ligningsloven § 4-12 nr. 1 skal ikke gjelde for selskap eller
innretning som:

  1. i inntektsåret har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10
    millioner kroner, og
  2. ved utgangen av inntektsåret har mindre enn 25 millioner kroner i
    mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger, jf. ligningsloven §
    4-12 nr. 4.

(2)  Med kontrollerte transaksjoner forstås transaksjoner og overføringer mellom selskaper
eller innretninger som er nærstående etter ligningsloven § 4- 12 nr. 4 og disposisjoner mellom
et fast driftssted og andre deler av foretaket.
(3)  Med mellomværender forstås alle typer fordringer og gjeld samt garantier.
(4)  Med fast driftssted forstås en virksomhet som utgjør eller skal regnes
som fast driftssted i medhold av bestemmelser i skatteavtaler som Norge har inngått. Når virksomheten ikke omfattes av skatteavtale som Norge har inngått, skal den
regnes som fast driftssted når vilkårene i OECDs mønsterskattavtale artikkel 5 er oppfylt.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2008 og skal ha virkning fra og med inntektsåret 2007.

 

Tilhørende lov

Til toppen