Forskrift om endring i diverse forskrifter som inneholder navnet «Kredittilsynet»

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2011 med hjemmel i lov om 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover, jf. lov 7. desember 1956 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 2 første ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2011 med hjemmel i lov om 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover, jf. lov 7. desember 1956 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 2 første ledd.

I

I følgende forskrifter skal «Kredittilsynet» erstattes med «Finanstilsynet» og «Kredittilsynets» erstattes med «Finanstilsynets»:

 1. Forskrift 20.12.1991 nr. 850 om overgangsregler til lov av 6. desember 1991 nr. 79 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover.
 2. Forskrift 11.10.1995 nr. 854 om norske forsikringsselskapers og pensjonsforetaks tjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
 3. Forskrift 22.12.2000 nr. 1412 om overgangsregler for private tjenestepensjons-ordninger etter skatteloven § 6-46, jf. tidligere forskrift av 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger i henhold til skatteloven § 44 første ledd, bokstav k, tidligere forskrift av 27. oktober 1969 nr. 9451 om private tjenestepensjons¬ordninger og tidligere forskrift av 9. mars 1994 nr. 166 om overføring av avkastning på pensjonskassers innskudd.
 4. Forskrift 2.10.2001 nr. 1132 om overgangsregler til regler om ettergivelse og tvangsinnkreving av forsinkelsesgebyr i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).
 5. Forskrifter 30.06.2006 nr. 868 om overgangsregler til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven).
 6. Forskrift 23.11.2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling.  
  7. Forskrift 21.12.2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften).      

II

I følgende forskrifter skal uttrykkene «lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv (Kredittilsynet)», «lov om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v.» og «kredittilsynsloven» erstattes med «finanstilsynsloven»:

 1. Forskrift 14.7.1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften)
 2. Forskrift 2.5.1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m.
 3. Forskrift 7.7.1994 nr. 717 om grenseoverskridende tjenesteyting av utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.
 4. Forskrift 19.5.1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper
 5. Forskrift 19.5.1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper
 6. Forskrift 22.9.1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.
 7. Forskrift 10.10.1997 nr. 1090 til lov om Oppgaveregisteret
 8. Forskrift 30.11.1998 nr. 1102 om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området
 9. Forskrift 8.7.2002. nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering)
 10. Forskrift 18.12.2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner
 11. Forskrift 25.5.2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom
 12. Forskrift 29.6.2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

III

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen