Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

I

§ 16-40-5 annet ledd bokstav a skal lyde:
a. ”Partnerbedrift” er alle bedrifter som ikke er klassifisert som tilknyttede bedrifter i henhold til bokstav c, og som det er følgende forbindelse mellom: en bedrift (bedrift som befinner seg på tidligere ledd i omsetningskjeden) som alene eller i fellesskap med en eller flere tilknyttede bedrifter i henhold til bokstav c har 25 pst. eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen bedrift (som befinner seg på et senere ledd i omsetningskjeden).

§ 16-40-5 annet ledd bokstav d annet punktum skal lyde:
Bedrifter som opprettholder en forbindelse som nevnt i bokstav c, gjennom en eller flere bedrifter, eller med en investor som nevnt i bokstav a eller b, anses også for å være tilknyttet. 

§16-40-5 fjerde ledd siste punktum skal lyde:
Slike erklæringer utgjør ingen innskrenkninger for kontroller og undersøkelser fastlagt i lov eller i medhold av lov.

§ 16-40-5 femte ledd første punktum skal lyde:
Ved avgjørelsen av om kravet med hensyn til salgsinntekt eller balansesum er oppfylt legges virksomhetens siste godkjente årsregnskap til grunn.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2011.

 

Tilhørende lov

Til toppen