Forskrift om endringer i forskrift til foretakspensjonsloven, forskrift til innskuddspensjonsloven, forskrift om medlemskap i pensjonsordning for personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden og forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 10. august 2011 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) § 1-3, lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 1-3, lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) § 1 og lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 1-3.

Fastsatt av Finansdepartementet 10. august 2011 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) § 1-3, lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 1-3, lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) § 1 og lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 1-3.

I

I forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer:

Overskriften til kapittel 1 skal lyde:

Kapittel 1. Utfyllende bestemmelser om opptjeningsalder og uttak av alderspensjon med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4-1 tredje ledd og § 5-7a første ledd.

§ 1-1 skal lyde:

§ 1-1 Særlige opptjeningsaldre
(1) Lavere opptjeningsalder enn 67 år gjelder for følgende yrker:

Opptjeningsalder 55 år:     Flypiloter 
                                       Dykkere 
                                       Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på  
                                       oljeinstallasjon til havs
Opptjeningsalder 60 år:     Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter
Opptjeningsalder 62 år:     Yrkessjåfører 
Opptjeningsalder 65 år:     Sykepleiere
                                       Bergverksarbeidere under dagen
                                       Kranførere
                                       Førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere 
                                       Yrkesakkvisitører i forsikring 
                                       Reisende (selgere) 
                                       Reingjetere 
                                       Ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs 
                                       Sjåførlærere

(2) For andre yrker kan Finansdepartementet i henhold til lovens § 4-1 tredje ledd fastsette lavere opptjeningsalder i særlige tilfelle når lovens vilkår er oppfylt.

Ny § 1-2 skal lyde:

§ 1-2. Alder ved uttak av alderspensjon
(1) Alderspensjon kan tas ut før fylte 62 år, og på angitte tidspunkt, for følgende yrker:

Uttak ved 55 år:     Flypiloter
                            Dykkere
                            Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs
Uttak ved 60 år:    Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter

§ 2-2 første ledd skal lyde:

(1) Ved sammenslåing av alderspensjon med forskjellig opptjeningsalder, kan opptjeningsalderen etter sammenslåingen ikke settes lavere enn det som gjelder for den fripolise som har høyest opptjeningsalder, likevel slik at opptjeningsalderen kan settes til 67 år for det tilfelle at opptjeningsalderen er høyere enn 67 år. Ved sammenslåing av alderspensjon med forskjellig opphørstidspunkt kan opphørstidspunktet ikke settes tidligere enn det som gjelder for den fripolise som har det seneste opphørstidspunkt.

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1 Særaldersgrenser
(1) Lavere opptjeningsalder enn 67 år som tidligere er godkjent av Sosial- og helsedepartementet i medhold av § 5 punkt 3 i forskrift av 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger (1968-forskriften), kan inntil videre videreføres ved lovens ikrafttreden.

(2) I de tilfeller det før 1. januar 2001 er gitt adgang til å fastsette samme opptjeningsalder i privat tjenestepensjonsordning for forsikret som kommer inn under en lovfestet tjenestepensjonsordning med lavere opptjeningsalder enn 67 år, kan den fastsatte opptjeningsalderen videreføres i foretakspensjonsordningen.

§ 3-6 første ledd skal lyde:

(1) Bestemmelsene om opptjeningsalder i lov om foretakspensjon § 4-1 kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere som ved ikrafttredelsen av 1968-forskriften gikk inn under pensjonsordning som nevnt i forskriftens § 1 første ledd bokstav a med lavere opptjeningsalder enn bestemt i eller i medhold av § 5 punkt 2, jf. § 5 punkt 3, når arbeidstakeren fortsatt er medlem av samme pensjonsordning.

II

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

Overskriften til del 4 skal lyde:

Del 4. Utfyllende bestemmelser om uttak av alderspensjon med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 7-1 første ledd

§ 4-1 skal lyde:

§ 4-1 Alder ved uttak av alderspensjon
(1) Alderspensjon kan tas ut før fylte 62 år, og på angitte tidspunkt, for følgende yrker:

Uttak ved 55 år:     Flypiloter
                            Dykkere
                            Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon
                            til havs
Uttak ved 60 år:     Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter

(2) For andre yrker kan Finansdepartementet i henhold til lovens § 7-1 første ledd fastsette lavere alder for uttak av alderspensjon enn 62 år i særlige tilfelle når lovens vilkår er oppfylt.

(3) Ved omdanning av foretakspensjonsordning som har opptjeningsalder i henhold til forskrift av 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 3-1 annet ledd, til innskuddspensjonsordning, kan den fastsatte opptjeningsalder videreføres.

III

I forskrift 16. mars 2006 nr. 311 om medlemskap i pensjonsordning for personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:

§ 3 Kompensasjon for tap av ytelser i folketrygden
Foretaket kan ha en kompensasjonsordning som skal dekke tap av ytelser i folketrygden basert på lønn beregnet i samsvar med § 4. Person som viderefører sitt medlemskap i pensjonsordningen etter § 2, kan være medlem av kompensasjonsordningen når vedkommende ikke er frivillig medlem i folketrygden.

Kompensasjonsordningen må oppfylle følgende vilkår:

  1. Kompensasjonsordningen kan bare dekke ytelser som vil gi medlemmet samlede pensjonsytelser fra pensjonsordningen, kompensasjonsordningen og folketrygden som står i et rimelig forhold til de øvrige medlemmers samlede ytelser fra folketrygden og pensjonsordningen.
  2. Medlemmet kan sikres fullt betalte ytelser som kompenserer for beregnet tap av alderspensjon fra folketrygden som følge av at medlemmet ikke vil kunne oppnå full opptjeningstid i folketrygden, når avkortingen i opptjeningstid skyldes utenlandsopphold. Ved beregningen av tap av alderspensjon fra folketrygden skal det regelverk som gjaldt for folketrygdloven kapittel 19 pr. 31. desember 2010 legges til grunn. Som folketrygdens grunnbeløp benyttes likevel det til enhver tid gjeldende grunnbeløp i folketrygden. Premien kan dekkes ved overføring fra premiefondet eller ved tilskudd fra foretaket.
  3. Uførepensjon, ektefellepensjon, barnepensjon og premiefritak ved uførhet skal sikres med årlig premie med eller uten spareelement. Premiefritak ved uførhet skal omfatte risikopremie for ektefellepensjon og barnepensjon. Side 5
  4. Medlemskapet i kompensasjonsordningen skal senest opphøre når medlemmet har nådd opptjeningsalderen i pensjonsordningen. Eventuelle overskytende midler skal godskrives pensjonsordningens premiefond.

IV

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.) gjøres følgende endringer:

§ 1-5 annet ledd skal lyde:

Engangsbeløpet skal benyttes til dekning av engangspremie etter avtale med livsforsikringsselskap eller pensjonskasse som gir rett til årlige uføreytelser inntil nådd opptjeningsalder.

§ 13-3 bokstav f skal lyde:

f)     Skadeforsikringsselskaper som har tillatelse etter forsikringsvirksomhetsloven §
       1-2 tredje ledd til å overta livsforsikringer, kan også overta forsikringer knyttet til
       uførerisiko hvor det er avtalt at det i en periode på inntil fire år skal utbetales
       årlig innskuddsfritak/ premiefritak og i tilfelle årlig uførepensjon i samsvar med
       uføregraden, med tillegg av utbetaling av et engangsbeløp i samsvar med
       uføregraden ved utløpet av fireårsperioden.

Engangsbeløpet skal benyttes til dekning av engangspremie etter avtale med livsforsikringsselskap eller pensjonskasse som gir rett til årlige uføreytelser inntil henholdsvis opptjeningsalder etter foretakspensjonsloven § 6-6 annet ledd, og 67 år etter innskuddspensjonsloven § 2-4 annet ledd.

V

Endringene trer i kraft straks.

 

 

Til toppen