Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 8. mai 2009 med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. kgl.res. av 26. august 1988 nr. 706.   

I

I forskrift av 7. februar 2001 nr 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjøres følgende endring:

Ny § 4 a skal lyde:
Forstanderskapet i en sparebank kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at sparebanken skal ha en egen klasse av grunnfondskapital som omfatter grunnfondsbevis som utstedes som preferansegrunnfondsbevis rettet mot Statens Finansfond. Har sparebanken grunnfondsbeviskapital fra før, kreves det for gyldig vedtak at flertallet i forstanderskapet også omfatter minst to tredeler av de stemmer som avgis av medlemmer valgt av eierne av grunnfondsbevis utstedt av sparebanken.

Vedtak etter første ledd skal inneholde de vedtektsbestemmelser som angir hva som skiller denne klasse preferansegrunnfondsbevis fra grunnfondsbevis som utstedes i henhold til reglene i forskriften her. Det kan fastsettes bestemmelser som avviker fra reglene om grunnfondsbevis i forskriften her. For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriften tilsvarende.

Det kan i vedtektene også fastsettes regler om rett for sparebanken eller Statens finansfond til å kreve innløsning av statlig kapitalinnskudd som omfattes av første ledd, og om rett for Statens finansfond til å kreve preferansegrunnfondsbevisene konvertert til grunnfondsbevis utstedt i henhold til reglene i forskriften her.


II

Endringen trer i kraft straks.

 

 

Til toppen