Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. august 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 13-2

I forskrift 15. desember 2009 nr. 150 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer:

Kapittel 13 med overskrift skal lyde:
Kapittel 13. Generelle saksbehandlingsregler
§ 13-2. Taushetplikt
§ 13-2-1. Utlevering av opplysninger til bruk i forskning
(1) Finansdepartementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 13-2 tredje ledd delegeres til Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratenes forvaltningsområder.
(2) Myndigheten kan ikke delegeres videre.

                                                    II
Endringene trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen