Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.

Kapitalkravsforskriften.

Fastsatt av Finansdepartementet 9.3.2011 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

§ 40-3 tredje ledd oppheves.

§ 49-2 tolvte og trettende ledd skal lyde:

(12) Frem til 31. desember 2011 skal bestemmelsene i § 5-2, § 27-2, § 28-2, § 29-2, § 29-3, § 31-3, § 32-2, § 32-4 første, tredje og sjette ledd, § 35-1, § 37-3, § 40-1, § 40-3, § 40-4, § 40-6, § 40-7, § 45-6, § 46-6 og § 46-7 gjelde slik bestemmelsene forelå per 15. desember 2010.

(13) Frem til 31. desember 2011 skal § 26-5 gjelde slik § 26-3 forelå per 15. desember 2010.

II

Endringen i § 40-3 tredje ledd trer i kraft 1. januar 2012.

Endringene i § 49-2 trer i kraft straks.

 

 

Til toppen