Forskrift av 16. april 2008 om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 16. april 2008 med hjemmel i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-12 syvende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 16. april 2008 med hjemmel i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-12 syvende ledd.

                                                             I
Ny § 5-12 D skal lyde:

§ 5-12 D Verdsettelse av fordel ved fri bolig i utlandet

§ 5-12-30  Virkeområde mv.
Bestemmelsene i denne forskrift § 5-12 D gjelder verdsettelse av skattepliktig fordel for arbeidstaker som disponerer fri eller subsidiert bolig i utlandet. Kapittel 3 i forskrift av 21. juni 1993 nr. 546 om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket gjelder ikke, med mindre verdsettelsen skal skje etter bestemmelsen i § 5-12-31 første ledd annet punktum.
Fordel av fri eller subsidiert bolig i utlandet skal fastsettes til den laveste av verdiene fastsatt i samsvar med § 5-12-31 om individuell verdsettelse eller § 5-12-32 om sjablonmessig verdsettelse. Sjablonmessig verdsettelse gjennomføres dersom arbeidstakeren ikke krever individuell verdsettelse innen fristen for selvangivelsen.

§ 5-12-31 Individuell verdsettelse
Verdien av fordel av fri eller subsidiert bolig kan fastsettes til arbeidsgivers kostnad til leie av boligen. Dersom arbeidsgiver eier boligen, skal fordelen fastsettes til hva det vil koste å leie en tilsvarende bolig på stedet.
Dekker arbeidsgiver kostnader til elektrisitet, brensel/oppvarming/kjøling og andre driftsutgifter (vann- og avløpsavgifter, forsikring mv.), skal kostnadene for dette legges til den fastsatte verdien etter første ledd.
Fordelen fastsettes til 9/10 av den samlede verdien etter første og annet ledd.
Er det rom i boligen som hovedsakelig anvendes til representasjon eller kontor i arbeidsgivers tjeneste, skal det ikke fastsettes fordel av det areal som benyttes til disse formålene. Fordelingen skal skje forholdsmessig etter det areal som anvendes til henholdsvis bolig og representasjon/kontor.
Fordelen fastsettes pr. måned. Det skal bare regnes fordel av hele måneder.
Betaler arbeidstaker en del av leien, skal egenbetalingen gå til fradrag i den fastsatte verdien etter første og annet ledd.
 Fordelen skal omregnes til norske kroner etter kjøpskursen på utlønningstidspunktet.

§ 5-12-32 Sjablonmessig verdsettelse
I stedet for verdsettelse etter § 5-12-31 kan månedlig verdi for bolig med ett og to rom settes til 1/12 av folketrygdens grunnbeløp (G).  For bolig med tre eller flere rom kan månedlig verdi settes til 1/8 av G.
Grunnbeløpet ved inntektsårets begynnelse legges til grunn ved fastsettelse etter første ledd.
Separat kjøkken, alkove, bad, gang og bod regnes ikke som rom etter første ledd. Det ses også bort fra rom som nevnt i § 5-12-31 fjerde ledd.
Bebos boligen normalt bare av én person, settes fordelen etter første ledd ikke høyere enn for bolig med inntil to rom.
Betaler arbeidstaker en del av leien, skal egenbetalingen gå til fradrag i den fastsatte verdien.
Verdsettelsen etter denne paragraf inkluderer kostnader som nevnt i § 5-12-31 annet ledd. Verdsettelse etter sjablon omfatter ikke kostnader til drift av telefon, internett og fjernsyn.

§ 5-12-33 Skifte av bolig
Ved skifte av bolig på tjenestestedet skal fordelen fastsettes til verdien av den boligen som disponeres i begynnelsen av måneden.

§ 5-12-34 Flere deler bolig
 Disponerer flere arbeidstakere hos samme arbeidsgiver en boenhet sammen, skal den fastsatte bofordelen fordeles med likt beløp på hver av dem.

§ 5-12-35 Unntaksregel for uselvstendig bolig
 Det skal ikke fastsettes fordel for bolig som etter § 3-1-4 ikke anses som selvstendig.

                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen