Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 21.12.2009 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I.

I forskriften gjøres følgende endring:

§ 49-2 nytt ellevte ledd skal lyde:
(11) Institusjoner som benytter IRB- eller AMA-metode, skal i 2010 og 2011 minst ha en ansvarlig kapital som tilsvarer 80 prosent av minstekravet etter forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. For institusjoner som får tillatelse til å benytte IRB eller AMA-metode 1. januar 2010 eller senere kan Finanstilsynet tillate at den ansvarlige kapitalen i 2010 og 2011 minst tilsvarer 80 prosent av kapitalkravet beregnet etter del II, del VII og del VIII kapittel 42 eller 43.


II

Endringen trer i kraft 1. januar 2010.


 

Til toppen