Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 om garantiordning for skadeforsikring


Fastsatt av Finansdepartementet 24. mai 2007 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2A-7.

I

§ 6-4 skal lyde som følger:

§ 6-4 Rapporteringsplikt

Garantiordningen skal utarbeide årsregnskap og årsmelding. Disse skal være gjenstand for revisjon.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen