Historisk arkiv

Forskrift for fylkeslandbruksstyra

Fastsett av Landbruksdepartementet 20. september 1993 med heimel i lov 18. mars 1955 nr. 2 om tilskiping av jordbruk (jordlova) § 8, jf. kgl.res. 12. desember 1980.

Fastsett av Landbruksdepartementet 20. september 1993 med heimel i lov 18. mars 1955 nr. 2 om tilskiping av jordbruk (jordlova) § 8, jf. kgl.res. 12. desember 1980. 

Til toppen