Historisk arkiv

Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. nov. 1996

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. november 1996 med hjemmel i § § 3) og 18 i lov om jord av 12. mai 1995 nr 23, jfr. kgl. res. av 12. mai 1995, i henhold til jordbruksoppgjøret 1996 og etter samråd med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

§ 1 Formål

Omleggingstilskuddet skal stimulere omlegging til økologiske driftsformer og bidra til at etterspørselen etter økologiske produkter dekkes. Tilskuddet skal også kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i omleggingsfasen.

§ 2 Definisjoner

Med økologisk landbruk menes en selvbærende og vedvarende landbruksproduksjon i god balanse som baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Det benyttes ikke innsatsfaktorer som lettløselig kunstgjødsel, kjemisk/syntetiske plantevernmidler og kjemisk/syntetiske stoffer i forvarer. Det fastsettes egne driftsregler for økologisk landbruksproduksjon.

Med karenstid menes tiden fra omleggingen av et areal starter til arealet kan godkjennes som økologisk drevet. Karenstiden er normalt 2 år for ett- og toårige vekster, samt eng og beite, og 3 år for andre flerårige vekster.

§ 3 Vilkår

Det kan gis omleggingstilskudd ill økologisk drift dersom bruket oppfyller generell forskrift for produksjonstillegg i jordbruket og forskrift for areal‑ og kulturlandskapstlllegg.
For at det skal kunne gis tilskudd er det et vilkår at produksjonen tilfredsstiller bestemmelsene etter forskrift for produksjon og merking av økologiske landbruksvarer, herunder driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon.
Det er også et vilkår for tilskudd at brukeren legger frem en plan over arealbruken/produksjonen og avsetningen av produktene, og dermed bidrar til at etterspørselen etter økologiske produkter dekkes.

§ 4 Tilskudd, satser m.v.

Det kan gis tilskudd til fulldyrket jord, overflatedyrket jord og gjødslet beite under omlegging til økologiske driftsformer. Det gis ikke tilskudd til arealer ute av drift og bortleid jordareal.
For at leid areal skal tas med ved beregningen. av omleggingstilskuddet, må det foreligge skriftlig leieavtale for en tidsperiode som strekker seg minst 3 år utover karenstiden.
Fylkesmannen kan redusere arealet som legges til grunn for beregning av tilskudd dersom opplegget for omlegging ikke er faglig eller markedsmessig forsvarlig. Areal som innvilges omleggingstilskudd det enkelte år, skal avtegnes på kart. Det gis ikke tilskudd til samme areal mer enn en gang.
Omleggingstilskuddet er 600 kr pr dekar fordelt på karenstiden. Det forutsettes at areal det er gitt tilskudd til, drives økologiske i minimum en periode på 3 år etter karenstiden er over og arealet er godkjent som økologisk areal.

§ 5 Innsending og behandling av søknader

Behandlingsfrister:

10. januar

Søknadsfrist

20. mars

Søkers frist for innsending av skjema om driftsopplysninger

Søknad om tilskudd sendes om kommunen til fylkesmannen. Fylkesmannens landbruksavdeling behandler og avgjør søknadene etter § 3, 1. og 3. ledd og gir foreløpig tilsagn om omleggingstilskudd. Det foreløpige tilsagnet gis med forbehold om godkjenning etter § 3, 2. ledd.
Tilsagn om omleggingstilskudd knyttes til areal og under forutsetning om at det bevilges midler til ordningen over jordbruksavtalen.
Søkeren må holde de frister som kontrollorganet setter for sin behandling i forbindelse med inspeksjon og oppfølging av driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon.

§ 6 Kontroll

Statens landbrukstilsyn har ansvaret for kontroll etter § 3. 2. ledd. Fylkesmannens landbruksavdeling fører kontroll med at driften er i samsvar med generell forskrift for produksjonstillegg i jordbruket. Søkerne er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger og godta de kontrolltiltak som blir iverksatt.

§ 7 Utbetaling

Utbetaling av omleggingstilskuddet fordeles over 2 år. Fylkesmannens landbruksavdeling utbetaler tilskuddet. Det er ikke anledning til å overdra krav på tilskudd til eie eller pant.

§ 8 Etterbetaling, avkorting ved feil opplysninger eller tilbakebetaling

Etterbetaling, avkorting ved feil opplysninger og tilbakebetaling av omleggingstilskuddet vil bli behandlet på samme måte som for produksjonstillegg i jordbruket.
Dersom et bruk innenfor en periode på 3 år etter at karenstiden er over, ikke følger driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon på areal det er gitt tilskudd til, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet. Det samme gjelder ved eierskifte, driftsovertakelse og opphør av forpaktning/leieavtaler hvis dette fører til at driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon ikke lengre følges innenfor den tidsperioden som er satt på arealer som det er utbetalt tilskudd til. Kravet om tilbakebetaling rettes mot den bruker som har mottatt omleggingstilskuddet.

§ 9 Dispensasjon

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra vilkårene i samsvar med § 10 i den generelle forskriften for produksjonstillegg i jordbruket.
Det kan ikke gis dispensasjon fra vilkårene i § 3, 2. ledd.

§ 10 Klage

Vedtak som er gjort av Fylkesmannens landbruksavdeling, i medhold av denne forskriften, kan påklages etter Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel VI. Klagefristen er 3 uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Klagen sendes om Fylkesmannens landbruksavdeling til Statens Kornforretning som er klageinstans.
Vedtak som er gjort av Statens landbrukstilsvn i medhold av driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon, kan påklages etter Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel VI. Klagefristen er 3 uker fra melding om avgjørelsen er mottatt.
Klagen sendes om Statens landbrukstilsyn til Land bruksdepartementet som er klageinstans.

§ 11 Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra og med 1. januar 1997 og erstatter forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk fastsatt 25. november 1994.