Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers plikt til å levere oppgave over forhold som har betydning for skattlegging av aksjonærene mv.

Forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers plikt til å levere oppgave over forhold som har betydning for skattlegging av aksjonærene mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2003 med hjemmel i ligningsloven § 6-11 nr. 5 og § 6-16 bokstav b

§ 1 Plikt til å sende inn oppgave til ligningskontoret

(1) Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og selskaper og sammenslutninger som nevnt i ligningsloven § 6-11 nr. 4 skal ukrevet levere oppgave med opplysninger som nevnt i §§ 3 og 5 til ligningskontoret for den kommune hvor selskapet har sitt hovedkontor eller styret har sitt sete, eventuelt til Sentralskattekontoret for storbedrifter dersom selskapet lignes der.

(2) Selskap og sammenslutninger som nevnt i første ledd kan velge å levere oppgave i elektronisk form. Elektronisk oppgave skal i så fall leveres til den mottakssentral Skattedirektoratet bestemmer.

§ 2 Unntak fra plikten til å sende inn oppgave til ligningskontoret

Selskap, hvis aksjer er registrert i et verdipapirregister, fritas for plikten etter § 1, i den grad verdipapirregisteret sender inn de samme opplysninger til Skattedirektoratet, på vegne av selskapet.

§ 3 Selskapsopplysninger

(1) Oppgave fra selskapet skal inneholde følgende opplysninger:

a. Identifikasjonsopplysninger:

1) Selskapets organisasjonsnummer

2) Selskapets navn og adresse

3) Aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer

b. Standardopplysninger vedrørende selskapets aksjekapital og overkurs

c. Avsatt og utdelt utbytte i inntektsåret

d. Utstedelse av aksjer i forbindelse med stiftelse, nyemisjon, fusjon, fisjon mv.

e. Utstedelse av aksjer i forbindelse med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon

f. Sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon mv.

g. Sletting av aksjer i forbindelse med spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon

h. Endringer i aksjekapital og overkurs

(2) Skattedirektoratet kan i skjema fastsette at opplysninger i tilknytning til første ledd bokstavene a-h skal gis i utfyllende underposter.

§ 4 Aksjonæropplysninger

(1) Oppgave fra selskapet skal inneholde følgende opplysninger:

a. Identifikasjonsopplysninger:

1) Fødsels-/D-nummer, organisasjonsnummer eller lignende

2) Navn og adresse (landkode)

3) Aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer

4) Pålydende

b. Standardopplysninger vedrørende aksjonærs beholdning av aksjer, utdelt utbytte pr. aksjonær og evt. kildeskatt

c. Transaksjoner – aksjer i tilgang/avgang ved:

1) Kjøp, arv gave, stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltmannsforetak

2) Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon

3) Salg, arv, gave, likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon, konsernintern overføring, sletting av egne aksjer og fusjon/fisjon med bruk av egne aksjer

4) Spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon

d. Endringer i aksjekapital og overkurs

(2) Skattedirektoratet kan i skjema fastsette at opplysninger i tilknytning til første ledd bokstavene a-d skal gis i utfyllende underposter.

§ 5 Unntak fra opplysningsplikten

(1) For selskaper og sammenslutninger som nevnt i ligningsloven § 6-11 nr. 4 gjelder opplysningsplikten som nevnt i §§ 3 og 4, med unntak av plikten til å gi opplysninger om:

a. endringer i løpet av inntektsåret i andelskapitalens eller grunnfondsbeviskapitalens mv. størrelse og andelenes eller grunnfondsbevisenes antall, som følge av stiftelse, emisjoner, fusjon, fisjon

b. erverv og realisasjoner av andeler og grunnfondsbevis mv. i løpet av inntektsåret

c. avsatt utbytte

(2) Plikten avgrenses nærmere gjennom skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

§ 6 Tidspunkt for innsendelse av oppgave

(1) Aksje- og allmennaksjeselskap skal sende oppgave med opplysninger som nevnt i §§ 3 og 4 til ligningskontoret, som nevnt i § 1, innen 31. januar i ligningsåret.

(2) Selskaper og sammenslutninger som nevnt i ligningsloven § 6-11 nr. 4 skal sende tilsvarende opplysninger, med de unntak som nevnt i § 5, til ligningskontoret, som nevnt i § 1, innen utgangen av mars i ligningsåret.

(3) Skattedirektoratet fastsetter tidspunkt for innlevering av elektroniske oppgaver.

§ 7 Underskrift og innlevering

(1) Oppgavene skal underskrives av den som etter ligningsloven § 6-14 skal innlevere oppgaven.

(2) De elektronisk innleverte oppgavene skal anses underskrevet ved bruk av enten

a. kvalifisert sertifikatløsning

b. fødselsnummer og PIN-kode over Internett

av den som etter ligningsloven § 6-14 skal innlevere oppgaven.

(3) Den som skal underskrive etter denne paragraf, kan ved elektronisk innlevering bestemme at underskrift skal foretas av en annen enn de som nevnt i første ledd. Det påligger den som overlater underskriving til en annen å forsikre seg om at de elektronisk innleverte og underskrevne oppgaver er korrekte og fullstendige.

(4) Tildeling av PIN-kode skjer på den måte som Skattedirektoratet bestemmer.

(5) Elektronisk oppgave anses innlevert ved loggføring i mottakssentralen.

§ 8 Skjema

Skattedirektoratet fastsetter skjema som opplysningene skal rapporteres inn på.

§ 9 Opplysninger for tidligere år

(1) Selskapet som ikke er registrert i verdipapirregister skal oppgi ervervstidspunkt for aksjer i selskapet som aksjonærene eide pr. 1. januar 2003. Er det ervervet aksjer i selskapet i flere omganger må det opplyses om ervervstidspunkt og antall aksjer for hvert erverv. Ervervstidspunkt for aksjer som aksjonær i det overdragende selskap mottok ved skattefri fusjon eller fisjon, som er registrert i Foretaksregisteret før 1. januar 2003, settes til tidspunktet da fusjonen eller fisjonen er registrert i Foretaksregisteret.

(2) Opplysning som nevnt i første ledd første punktum må sendes ligningskontoret innen 31. mai 2004.

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Til toppen