Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner.

Med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd har Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med senere endringer, fastsatt forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forskriften gjelder for alle institusjoner som kommer inn under universitets- og høyskolelovens § 1-2 (1).

Forskriften erstatter rundskriv F-14/95 av 1. februar 1995,  rundskriv F-90/99 av 28. desember 1999, rundskriv F-15/02 av 30. april 2002 og brev av 21. juli 2003 om ny stilling som undervisningsdosent. Opprykksreglementet for førstebibliotekar i rundskriv F-14/95  blir ikke berørt av denne forskriften. 

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst hos Lovdata

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov