Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2005 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 10-1 første ledd.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for sammenslutning organisert som borettslag etter lov 6. juni 2003 nr. 39.

Bestemmelsene i denne forskrift gjelder i tillegg til lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) ved utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning i borettslag dersom ikke annet er fastsatt i forskriften her.

§ 2 Opplysninger om disponible midler
Borettslag skal utarbeide en egen oppstilling over disponible midler og endring i disse. Opplysningene kan i stedet gis i noter, jf. § 5 annet ledd nr. 1. Med disponible midler forstås i denne forskrift omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Oppstillingen over disponible midler skal følge følgende oppstillingsplan:

A. Disponible midler fra foregående årsregnskap.
B. Endring i disponible midler

 1. Årets resultat.
 2. Tilbakeføring av avskrivning.
 3. Tilbakeføring av vedlikeholdsavsetning.
 4. Fradrag for gjennomført vedlikehold som er ført mot vedlikeholdsavsetning.
 5. Fradrag for gjennomført påkostning.
 6. Tilbakeføring av eventuell nedskrivning og reversering av nedskrivning.
 7. Tilbakeføring av resultatført gevinst eller tap i forbindelse med salg av anleggsmidler.
 8. Tillegg for salgssum ved salg av anleggsmidler.
 9. Fradrag for kjøpesum ved kjøp av anleggsmidler.
 10. Tillegg for nye langsiktige lån.
 11. Fradrag for avdrag på langsiktige lån.
 12. Andre poster som påvirker disponible midler.
 13. Årets endring i disponible midler.

C. Disponible midler

Regnskapsloven § 6-3 om oppdeling eller sammenslåing av poster og § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

§ 3 Opplysninger om budsjettall
Opplysninger om regnskapsårets og etterfølgende års budsjettall kan gis i tillegg til sammenligningstall etter regnskapsloven § 6-6 i resultatregnskapet og i oppstillingen over disponible midler.

§ 4 Avskrivning av bygninger og vedlikeholdsavsetning
I avskrivningsplanen for bygninger kan avskrivningssatsen settes til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelse på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. Slik avsetning skal balanseføres som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser, jf. regnskapsloven § 6-2 D I.

§ 5 Noter til årsregnskapet
Tilleggsopplysninger i noter til årsregnskapet skal gis i samsvar med regnskapsloven kapittel 7 og bestemmelsene i paragrafen her. Opplysningene etter annet ledd kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat.

Det skal gis tilleggsopplysninger i noter om følgende forhold:

 1. Disponible midler i samsvar med § 2 dersom opplysningene ikke er gitt i en egen regnskapsoppstilling.
 2. Honorar til forretningsfører, dersom dette ikke er spesifisert på egen linje i resultatregnskapet.
 3. Aksjer og andeler i selskaper hvor borettslagets eierandel er over 10 prosent eller investeringen utgjør mer enn 50 prosent av borettslagets egenkapital med slik spesifikasjon:
  • For aksjer: Angivelse av selskapets navn og aksjekapital, antall aksjer, pålydende og balanseført verdi.
  • For andeler og andre investeringer: Opplysninger om selskapets navn og andelens størrelse samt om hvordan dets resultat og stilling kommer til uttrykk i borettslagets årsregnskap.
 1. Eventuelle øremerkede bankinnskudd, som ikke er opplyst gjennom spesifikasjon i balansen.
 2. Ved leie av anleggsmidler der leieavtalen er av vesentlig betydning for borettslagets drift, skal det gis opplysninger om hvilke anleggsmidler avtalen omfatter, avtalens varighet, om eventuell rett for virksomheten til å overta anleggsmidlene, samt om den årlige leie.
 3. Spesifikasjon av poster som gjelder vedlikehold og påkostning. Eventuell vedlikeholdsavsetning skal spesifiseres særskilt, herunder regnskapsmessig behandling av avsetningen.
 4. Anskaffelseskostnad og anskaffelsesår, basert på ferdigstillelsesdato, for hver post i balansen som gjelder varige driftsmidler.
 5. Opplysninger om anleggsmidler etter regnskapsloven § 7 -12 og § 7-39 første og annet ledd, skal spesifiseres for hvert enkelt anleggsmiddel eller gruppe av anleggsmidler.
 6. For hver post under langsiktig gjeld skal det opplyses om rente- og avdragsbetingelser, løpetid og eventuelle andre betingelser av vesentlig betydning for regnskapsbrukerne. Dersom det er foretatt individuell nedbetaling av gjeld, skal det gis opplysning om dette.
 7. Dersom eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden, skal det gis nærmere opplysninger med angivelse av om virkelig verdi av eiendelene antas å være høyere enn balanseført verdi av gjelden.

§ 6 Årsberetning
I tilknytning til opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift etter regnskapsloven §3-3, skal det opplyses særskilt dersom disponible midler er negative og om tiltak som er iverksatt og vurdert i denne forbindelse.

§ 7 Overgangsregler
For det regnskapsår hvor borettslaget skal gå over til å føre årsregnskap etter regnskapsloven og denne forskrift, må det utarbeides en inngående balanse i samsvar med regnskapsloven § 6-2. I den inngående balansen oppføres samtlige eiendeler og gjeld fra oversikt over eiendeler og gjeld fra foregående regnskapsår, men begrenset oppad til virkelig verdi. Forskjell mellom eiendeler og gjeld føres opp som egenkapital, hvor andelskapital føres opp som innskutt egenkapital mens resterende del av egenkapitalen føres opp som opptjent egenkapital. Egenkapital spesifiseres på innskutt og opptjent egenkapital, uavhengig av om egenkapitalen er positiv eller negativ.

For det første regnskapsåret borettslaget fører årsregnskap i samsvar med regnskapsloven og denne forskrift, kan borettslaget unnlate å utarbeide sammenligningstall etter regnskapsloven og forskriften her. Borettslag skal i dette årsregnskapet ta inn driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger fra foregående regnskapsår som vedlegg til årsregnskapet. Borettslag skal i dette årsregnskapet også gi følgende tilleggsopplysninger i noter:

 1. Beskrivelse av de prinsipper som er lagt til grunn når det gjelder hvilke eiendeler som er ført opp i inngående balanse og verdsettelsen av disse eiendelene.
 2. Spesifikasjon av egenkapitalen.
 3. Dersom verdien av eiendeler og gjeld som er ført opp i inngående balanse avviker fra oversikt over eiendeler og gjeld fra foregående regnskapsår, skal det beskrives. Avviket skal forklares.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2006 eller senere. Forskriften kan anvendes for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Forskrift 24. januar 1989 nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag oppheves 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

VEDLEGG

Til toppen