Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer

Forskrift om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 1-6 første ledd og § 6-5 fjerde ledd, og lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet (børsloven) §§ 5-3, 7-7, 5-8, 5-9, 5-12 og 5-13, jf. §§ 6-8, 6-9, 7-1 og 7-2.

§ 1    Virkeområde
Forskriften gjelder autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2, tredje ledd.

§ 2    Børsforskriftens anvendelse for autoriserte markedsplasser
Børsforskriften av 17. januar 21994 nr. 30, med unntak av forskriftens §§ 1-1 og 1-3, kapittel 2, 3, 8 9, 11, 12, og 27 gjelder tilsvarende for autoriserte markedsplasser.

§ 3    Flagge- og tilbudsplikt
Verdipapirhandelloven §§ 3-2, 3-3 annet ledd og kapittel 4 gjelder tilsvarende for omsettelige verdipapirer notert på autorisert markedsplass.

§ 4    Opplysningsplikt for verdipapirregistre og oppgjørssentral
Børsloven § 5-11, annet og tredje ledd og verdipapirhandelloven § 6-5 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for autoriserte markedsplasser.

§ 5    Rapportering av handler
Verdipapirhandelloven § 9-4 første ledd gjelder tilsvarende for autoriserte markedsplasser.

§ 6    Forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser truffet av autorisert markedsplass
Når autorisert markedsplass treffer avgjørelser etter børsloven § 5-8, § 5-9, § 5-12 og § 5-13, jf. § 6-8, samt verdipapirhandelloven kapittel 4, skal lov 10. februar 1967 om behandlingen i forvaltningssaker kapittel III, IV, V, VI og VIII, med unntak av § 13, få anvendelse.

§ 7    Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Tilhørende lov

Til toppen