Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005

Forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. oktober 2004 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nummer 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2-2 tredje ledd § 2-4 femte ledd, § 2-7 fjerde ledd og § 2-9 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1996 nr. 1138, jf. Europaparlaments- og Rådsdirektiv 94/19/EF.

I

§ 1Virkeområde

Denne forskrift gjelder for norske spare- og forretningsbanker, OBOS, samt andre kredittinstitusjoner som er medlem av Bankenes sikringsfond. Forskriften gjelder også filialer av kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor EØS som er medlem av norsk sikringsfond, jf. lov 6. desember 1996 nr 75 om sikrings­ordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) § 2-2.

§ 2Virkeperiode

Denne forskrift gjelder for beregning av avgift til Bankenes sikringsfond i 2004 og 2005.

§ 3Beregning av avgift i 2004 og 2005

Avgift for 2004 og 2005 skal beregnes på grunnlag av anslag for samlede garanterte innskudd hos medlemmet, jf. banksikringsloven § 2-5 og forskrift av 6. mai 1997 nr 429 om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond § 2.

For 2004 anslås samlede garanterte innskudd hos medlemmet ved å multiplisere gjennomsnittet av de samlede innskudd på de fire tidspunktene nevnt i forskrift av 6. mai 1997 nr 429 § 2, med det forholdstallet mellom garanterte og samlede innskudd hos medlemmet som følger av de innrapporterte tall til Kredittilsynet pr. 30. juni 2003.

For 2005 anslås samlede garanterte innskudd hos medlemmet ved å multiplisere gjennomsnittet av de samlede innskudd på de fire tidspunktene nevnt i forskrift av 6. mai 1997 nr 429 § 2, med et gjennomsnitt av de forholdstallene mellom garanterte og samlede innskudd hos medlemmet som følger av de innrapporterte tall til Kredittilsynet pr. 30. juni 2003 og de innrapporterte tall til Bankenes sikringsfond pr. 30. juni 2004.

§ 4Beregning av fondets samlede ansvarlige kapital

Metoden nevnt i § 3 gjelder tilsvarende for beregning av minstekravet til sikringsfondets samlede ansvarlige kapital etter banksikringsloven § 2-6.

II

§ 5Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen