Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om bruk av derivater i forsikring

Forskrift om bruk av derivater i forsikring

Fastsatt av Finansdepartementet 03. juni 2002 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 39 om forsikrings­virksomhet § 7-4 annet ledd, jf. § 7-1 tredje ledd og § 1-1 annet ledd annet punktum og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. § 4, jf. EØS-avtalens vedlegg IX pkt. 7a og 12a, Rdir. 92/49/EØF artikkel 6 nr 1 bokstav b i og Rdir. 92/96/EØF artikkel 5 nr 1 bokstav b.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder forsikringsselskapers og pensjonskassers anvendelse av derivater.

Forskriften gjelder også når kapitalforvalteren er en annen enn forsikrings­selskapet eller pensjonskassen.

Forskriften gjelder ikke livsforsikring med investeringsvalg som nevnt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 III. Forskriften gjelder likevel forvaltning av eiendeler tilknyttet avkastningsgaranti i livsforsikring med investeringsvalg.

§ 2 Definisjoner
I denne forskrift betyr

  • ”selskap”: forsikringsselskap eller pensjonskasse
  • ”derivat”: finansielt instrument etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr.4–8.

§ 3 Styrets ansvar
Før et selskap anvender derivater i kapitalforvaltningen, må selskapets styre:

  • sikre at det i styret og selskapets administrasjon foreligger tilstrekkelige kunnskaper om og erfaring med derivatenes virkemåte og risikoegenskaper,
  • fastsette den overordnede strategi for anvendelsen av derivater, herunder tilsiktet risikoprofil, og
  • fastsette risikorammer og sørge for at det foreligger et tilfredsstillende system for måling og rapportering av risiko.

§ 4 Anvendelse av derivater
Derivater kan bare anvendes som angitt i denne paragraf.

Derivater kan anvendes i den utstrekning de bidrar til å redusere selskapets risiko.

Verdien av derivatene og verdien av de deler av selskapets eiendeler eller forpliktelser som derivatene skal redusere risikoen på, skal ha vesentlig negativ samvariasjon.

Derivater kan anvendes i den utstrekning de gjør det mulig å forvalte selskapets eiendeler og forpliktelser mer effektivt uten at selskapets risiko økes merkbart.

§ 5 Udekkede posisjoner
Utstedelse av kjøpsopsjon og salg på termin kan bare finne sted når selskapet eier eller har tilgang til derivatets underliggende.

§ 6 Derivatets underliggende
Et selskap kan bare anvende derivater når derivatets underliggende er notert på børs eller når det på annen måte foreligger en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse.

§ 7 Gjenkjøpsavtaler
Et selskap kan bare anvende avtaler om salg av et finansielt instrument i kombinasjon med terminkjøp av det samme finansielle instrument når eiendomsretten til det finansielle instrument overdras fullstendig mellom partene i avtalen.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG
Til toppen