Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel

Forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet den 24. august 1999 med hjemmel i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 68, jf. kgl. res. av 19. juni 1997 nr. 613.

§ 1 Utstedelse av forenklet forelegg

Tolldistriktssjefen kan gi tolltjenestemenn myndighet til å foreta bøtelegging på stedet eller i ettertid ved forenklet forelegg i de tilfeller av ulovlig innførsel som er nevnt i § 2.
Med ulovlig innførsel menes i denne forskrift innførsel eller forsøk innførsel av varer utenom tollvesenets kontroll i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i tolloven, jf tolloven § 61 første ledd, jf. § 60, og tolloven § 24 jf. tollovforskriftens punkt 4.5.1 - 4.5.4.
Forskriften medfører ingen endringer i krav, restriksjoner eller forbud knyttet til innførselen av en bestemt vare som følger av eller i medhold av andre lover. Det kan ikke utstedes forenklet forelegg for varer som det kreves særskilt tillatelse til å innføre, slik som narkotika, legemidler, våpen, levende dyr, kjøtt fra land hvor det foreligger fare for smitte av husdyrsykdommer o.l. Forenklet forelegg kan likevel utstedes ved ulovlig innførsel av alkoholholdig drikk.

§ 2 Tilfeller som kan avgjøres ved forenklet forelegg

Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg i følgende tilfeller og med følgende beløp:

a) Ved ulovlig innførsel av inntil 5 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent

Antall literBeløp

inntil 1 300 kr

derover og inntil 2 600 kr

derover og inntil 3 1200 kr

derover og inntil 4 1900 kr

derover og inntil 5 2600 kr

b) Ved ulovlig innførsel av inntil 10 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 22 volumprosent

Antall literBeløp

inntil 2 300 kr

derover og inntil 4 600 kr

derover og inntil 6 1200 kr

derover og inntil 8 1900 kr

derover og inntil 10 2600 kr

c) Ved ulovlig innførsel av inntil 1000 sigaretter, sigarer eller sigarillos

AntallBeløp

inntil 400 300 kr

derover og inntil 600 600 kr

derover og inntil 800 1200 kr

derover og inntil 1000 1900 kr

d) Ved ulovlig innførsel av inntil 1000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk

Antall gramBeløp

inntil 500 300 kr

derover og inntil 750 600 kr

derover og inntil 1000 1200 kr

e) Ved ulovlig innførsel av inntil 40 kilogram kjøttvarer

Antall kilogramBeløp

inntil 10 300 kr

derover og inntil 20 600 kr

derover og inntil 30 1200 kr

derover og inntil 40 1900 kr

f) Ved ulovlig innførsel av andre varer til en verdi av inntil 8000 kroner

Verdi i norske kronerBeløp

inntil 2000 300 kr

derover og inntil 4000 600 kr

derover og inntil 6000 1200 kr

derover og inntil 8000 1900 kr

§ 3 Den toll- og avgiftsfrie kvote

Varer som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1978 nr 12 om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods, skal ikke inngå i kvantums- og verdigrensene nevnt i § 2.
Retten til å innføre varer toll- og avgiftsfritt i henhold til forskrift om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods, bortfaller ikke ved tilfeller av ulovlig innførsel som kan avgjøres ved forenklet forelegg. Dette gjelder uavhengig av om siktede vedtar forelegget.

§ 4 Fastsettelse av bøtebeløp

Omfatter en og samme overtredelse flere vareslag som nevnt i § 2, legges bøtebeløpene sammen til en felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges når bøtebeløpene til sammen overstiger kr 6000 .

§ 5 Inndragning

Forelegget skal alltid omfatte inndragning av de varer som har vært gjenstand for den ulovlige innførselen.
Istedenfor varene kan det inndras et beløp som svarer til varenes verdi. Varene skal da fortolles før utlevering finner sted. Eventuelle toll og avgifter skal innbetales i den utstrekning de overstiger det inndratte beløp.

§ 6 Innholdskrav

Forelegget skal dateres og undertegnes av vedkommende tolltjenestemann, og inneholde:

1) siktedes navn, bopel og fødselsnummer,

  1. stikkordsmessig angivelse av hvilket straffebud som er anvendt og hvilket forhold forelegget gjelder,
  2. fastsetting av den bot og i tilfelle den inndragning som kreves, og den fengselsstraff som inntrer om boten ikke blir betalt.

§ 7 Subsidiær fengselsstraff

Lengden av den subsidiære fengselsstraff fastsettes på følgende måte:

- ved bot inntil kr. 300: 1 dags fengsel

- ved bot inntil kr 1000: 2 dagers fengsel

- ved bot inntil kr 2000: 3 dagers fengsel

- ved bot inntil kr 6000: 4 dagers fengsel

§ 8 Utferdigelse og vedtakelse

Forenklet forelegg skal som hovedregel utferdiges i umiddelbar tilknytning til forseelsen og i siktedes nærvær. Forelegg som er skrevet ut på stedet, faller bort dersom det ikke straks vedtas. Er siktede under 18 år, kan det gis en kort frist for vedtakelsen av forelegget.

Forelegg kan likevel utferdiges i ettertid på bakgrunn av rapporter fra finske eller svenske tolltjenestemenn. Forelegget skal da inneholde en oppfordring til siktede om innen en fastsatt frist å erklære om han vedtar forelegget. Fristen fastsettes slik at han får en betenkningstid som i alminnelighet bør være fra 3 til 10 dager. Forelegget faller bort dersom det ikke vedtas innen fristen.
Vedtakelsen skjer ved siktedes påtegning på forelegget.

§ 9 Annullering og opphevelse

Inneholder forelegget skrivefeil, regnefeil eller andre åpenbare uriktigheter eller utelatelser som oppdages i umiddelbar tilknytning til vedtakelsen, kan forelegget annulleres og nytt utferdiges. Dette gjelder selv om det første forelegget er undertegnet.

Påtalemyndigheten kan til gunst for siktede oppheve et vedtatt forelegg.

§ 10 Ikrafttredelse mv

Denne forskrift trer i kraft fra 1. desember 1999. Fra samme tid oppheves Finansdepartementets forskrift av 30. september 1983 nr 1496.

Til toppen