Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om delegasjon av myndighet - innkrevning

Forskrift av 1. september 1999 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om lemping av toll og avgift med renter og omkostninger som innfordringstiltak og å avslå søknad om lemping av toll og avgift med renter og omkostninger av billighet under innkrevingen

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. september 1999 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 første ledd tredje punktum, tolltariffens innledende bestemmelser § 12 første ledd første punktum, lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 69 og lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 fjerde ledd.

§ 1 Denne forskrift omhandler krav på toll, innførselsmerverdiavgift og særavgifter, ilagt tilleggsavgift og tilleggstoll, samt renter og innfordringsutgifter.

§ 2 Myndigheten til å treffe avgjørelse om lemping av krav som nevnt i § 1, når hensynet til kravets innfordring tilsier det, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet.

§ 3 Myndigheten til å avslå søknad om billighetslemping under innkrevingen av krav som nevnt i § 1, i medhold av Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 første ledd tredje punktum, tolltariffens innledende bestemmelser § 12 første ledd første punktum, lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 69 og lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 fjerde ledd, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Finansdepartementet kan i enkeltsak delegere myndighet til Toll- og avgiftsdirektoratet til å avgjøre søknad om billighetslemping av krav etter første ledd.

§ 4 Toll- og avgiftsdirektoratet kan etter samtykke fra Finans- og tolldepartementet delegere myndigheten etter § 2 til underliggende organ og kan gi utfyllende regler til gjennomføring av denne forskrift.

§ 5 Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften har virkning for saker som er innkommet før, men som ikke er ferdigbehandlet før ikrafttredelsen.

Til toppen