Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om den alternative fordelingsmetode for å unngå dobbeltbeskatning

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/5722 SA KMF/KR

6.3.2000

Høring - forskrift om gjennomføring av den alternative fordelingsmetode for å unngå dobbeltbeskatning i skatteavtale

Ved lov av 19. mars 1999 ble det innført en ny § 22 B i skatteloven av 1911. Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette utfyllende regler om gjennomføringen av den alternative fordelingsmetode. Forskriftshjemmelen er tatt inn i skatteloven av 1999 i § 16-28 andre ledd. Finansdepartementet har utarbeidet vedlagte utkast til forskrift.

Den alternative fordelingsmetode er innført som ny metode for å unngå dobbeltbeskatning av inntekt i skatteavtaler. Metoden gjelder for inntekt som er unntatt fra norsk skattlegging etter avtalen. Metoden vil normalt bare gjelde inntekt og pensjon fra offentlig tjeneste som en person bosatt i Norge mottar fra en annen kontraherende stat. For den øvrige inntekt gjelder som vanlig kreditmetoden.

I den nordiske skatteavtalen av 1996 er den alternative fordelingsmetoden benyttet for å unngå dobbeltbeskatning av lønn, lønnsinntekt på sokkel, pensjon mv., jf. avtalens artikler 15 nr.1, 21 nr. 7 a, 18 og 19. Avtalen gjelder fra og med inntektsåret 1998.

Etter den alternative fordelingsmetoden skal den utenlandske inntekten inngå i skattegrunnlaget, men den norske skatten skal nedsettes forholdsmessig med et beløp som tilsvarer den delen av skatten som faller på den delen av skattegrunnlaget som skriver seg fra den aktuelle inntekten i utlandet. Fradraget i norsk skatt skal altså skje med et beregnet beløp, uavhengig av om dette beløpet er høyere eller lavere enn det beløp som faktisk er betalt i skatt i utlandet. Hensikten med den alternative fordelingsmetoden er at selv om inntekten er unntatt fra beskatning i Norge, skal den tas med ved beregningen av øvrig inntekt som er skattepliktig til Norge. Dermed utnyttes progresjonseffekten også med hensyn til den aktuelle utenlandske inntekten, men uten at det utlignes noen skatt på den.

Den alternative fordelingsmetode skal så langt det passer følge prinsippene i reglene om fradrag i norsk skatt for utenlandsk skatt (kreditreglene), jf. skatteloven § 16-20.

Forskriften er foreslått å gjelde f. o. m. inntektsåret 2000.

Departementet ber om merknader til utkastet til forskrift innen 4. juni 2000.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.

lovrådgiver

Gjert Melsom

rådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: rådgiver Gjert Melsom tlf 22 24 44 29

Til toppen