Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Forskrift om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Fastsatt av Finansdepartementet 6. januar 2003 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-1 første ledd tredje og fjerde punktum

§ 1Adgangen til å differensiere forvaltningsgodtgjørelsen

Forvaltningsselskap for verdipapirfond kan bare differensiere forvaltnings­godtgjørelsen etter reglene i denne forskrift.

Differensieringen skal baseres på det antall andeler den enkelte andelseiers har i fondet, og skal uttrykkes som en prosentvis rabatt på den forvaltningsgodtgjørelsen som daglig belastes fondet, jfr. § 5. Hver rabattsats skal bare gjelde innenfor sitt kvantumsintervall.

Annet ledd er ikke til hinder for at forvaltningsselskapet kan differensiere på annet grunnlag i enkelttilfeller, forutsatt at forvaltningsgodtgjørelsen minst dekker forvaltningsselskapets faktiske kostnader knyttet til den aktuelle andelshaver. Differensiering skal ikke skje på et usaklig grunnlag. Som usaklig grunnlag for differensiering regnes blant annet andelseiernes beholdning av andeler i øvrige fond forvaltet av forvaltningsselskapet eller andelseiernes mulige kundeforhold med selskaper i samme konsern.

§ 2Krav til fondets vedtekter, prospekt, delårsrapporter og salgsmateriale

Bestemmelser om differensiert forvaltningsgodtgjørelse for fondet skal fremgå klart av fondets vedtekter, prospekt, delårsrapporter og salgsmateriale. Det skal også fremgå eksplisitt hvorvidt forvaltningsselskapet kan fastsette individuell forvaltningsgodtgjørelse som nevnt i § 1 tredje ledd.

§ 4Tilleggsvilkår

Kredittilsynet kan stille nærmere vilkår til det enkelte fond for å få godkjent differensiert forvaltningsgodtgjørelse.

§ 5Refusjon av rabatt

For å unngå at andelene i fondet skal få en ulik verdiutvikling avhengig av eierskap, skal alle andeler belastes samme ordinære forvaltningsgodtgjørelse. Eiere som i kraft av å eie et antall andeler som gir rett til rabatt, skal få sin samlede rabatt refundert fra forvaltnings­selskapet.

§ 5Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen