Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner

Forskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings­virksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 sjette ledd og § 2a-1 andre ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF, endret ved direktiv 2000/28/EF, om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon, direktiv 92/49/EØF om samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av livsforsikring og om endring av direktiv 73/329/EØF og 88/357/EØF og direktiv 2002/83/EF om livsforsikring).

§ 1 Avgjørelsesmyndighet
Søknad om tillatelse som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd første punktum og § 2-2 annet ledd første punktum sendes Kredittilsynet med gjenpart til Finansdepartementet. Kurante saker avgjøres av Kredittilsynet. Finansdepartementet treffer vedtak i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter.

§ 2 Søknad om godkjenning av erverv av eierandel i finansinstitusjoner
Søknad om tillatelse i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd første punktum og andre ledd første punktum skal inneholde opplysninger om følgende forhold:

 1. Søkers fulle navn, adresse og organisasjons-, D- eller fødselsnummer. Utenlandske statsborgere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal opplyse fødselsdato og nasjonalitet. Utenlandske foretak skal opplyse om hovedkontorets hjemstat.
 2. Finansinstitusjonens navn, adresse og organisasjonsnummer
 3. Søkers eksisterende eierandel i finansinstitusjonen
 4. Størrelsen på den eierandel det tas sikte på å erverve
 5. Søkers næringsvirksomhet
 6. Søkers eierinteresser i andre finansinstitusjoner
 7. Andre innehavere av eierandel i finansinstitusjonen som søker skal konsolideres med
 8. Søkers formål med ervervet
 9. Om søker har vært begjært konkurs eller underlagt konkursbehandling i løpet av de ti siste år i Norge eller i utlandet. Det samme gjelder gjeldsforhandling.
 10. Om søker i løpet av de siste ti år har vært dømt for et straffbart forhold, herunder ilagt forelegg i form av bot eller inndragning for et straffbart forhold, i Norge eller i utlandet
 11. Om søker er tiltalt eller siktet for et straffbart forhold i Norge eller utlandet
 12. Om søker i løpet av de siste ti år har vært skjønnsliknet eller ilagt tilleggsskatt eller tilsvarende i Norge eller utlandet
 13. Om søker i løpet av de siste ti år har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt i henhold til kredittilsynsloven, børsloven, regnskapsloven eller verdipapirlovgivningen eller tilsvarende lover i utlandet
 14. Om søker i løpet av de siste ti år har hatt styreverv eller kvalifisert eierandel i eller vært daglig leder for foretak som i samme periode har vært involvert i forhold som nevnt i punkt 9, 10, 11, 12 eller 13
 15. Om søker tidligere har vært vurdert som innehaver av kvalifisert eierandel i finans­institusjon i Norge eller utlandet
 16. Andre forhold som søker antar kan ha betydning for søknaden

Dersom søker er et foretak, skal søknaden i tillegg angi opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 om personer i foretakets styre, daglig ledelse og om eiere med en kvalifisert eierandel i foretaket. Dersom noen av disse eierne er en juridisk person, kan Kredittilsynet kreve å få oppgitt tilsvarende opplysninger om personer i dette foretakets styre, dagelig ledelse og eiere med kvalifisert eierandel i dette foretaket og dets eventuelle morselskap.

Kredittilsynet kan kreve andre opplysninger fra søker som kan ha betydning for søknaden.

§ 3 Søker fra annen stat i Det europeisk økonomiske samarbeidsområde
Dersom søker i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd første punktum eller andre ledd første punktum er en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen EØS-stat, skal Kredittilsynet før avgjørelse fattes konsultere vedkommende myndigheter i andre berørte EØS-stater. Det samme gjelder dersom søker er hovedforetaket til en kreditt­institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat eller en fysisk eller juridisk person som kon­trollerer en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen EØS-stat, og dersom institusjonen der erververen har til hensikt å erverve en eierandel, vil bli erververens datterselskap eller bli kontrollert av vedkommende som et resultat av ervervet.

§ 4 Frist for gjennomføring av godkjent erverv
Avgjørelsesmyndighet etter § 1 kan i tillatelse til erverv i henhold til finansierings­virksomhetsloven § 2-2 første ledd første punktum eller andre ledd første punktum sette en frist for gjennomføring av ervervet.

§ 5 Avhendelse av kvalifiserte eierandeler
I meldingen til Kredittilsynet som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 andre ledd andre punktum, skal eiere som vil avhende en kvalifisert eierandel på annen måte enn over børs, oppgi erververs navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer, størrelsen av den aktuelle eierandelen og hvilken finansinstitusjon avhendelsen gjelder.

§ 6 Meldeplikt for finansinstitusjonerom nye eiere mv.
Finansinstitusjoner skal snarest gi Kredittilsynet melding om erverv som innebærer at noen er eller blir eier av kvalifiserte eier­andeler i finans­institusjonen. Det samme gjelder erverv som innebærer at en eierandel vil utgjøre eller overstige de prosentgrensene som er angitt i finansierings­virksomhetsloven § 2-2 andre ledd første punktum. Meldeplikten gjelder også ved avhendelse av kvalifiserte eierandeler eller avhendelse som innebærer at prosentgrensene som angitt i finansieringsvirksomhets­loven § 2-2 andre ledd første punktum nås eller passeres.

Finansinstitusjoner skal senest én måned etter avholdt ordinær generalforsamling hvert år oversende til Kredittilsynet en melding med oversikt over eiere av kvalifiserte eierandeler i institusjonen. For finanskonsern kan morselskapet sende melding samlet for alle finansinstitusjonene i konsernet.

Melding etter første og andre ledd skal inneholde disse eiernes navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer og angivelse av eierandelens størrelse.

§ 7 Meldeplikt for foretak som eier kvalifiserte eierandeler i en finansinstitusjon
Foretak som eier kvalifiserte eierandeler i en finansinstitusjon, skal snarest gi Kredittilsynet melding om endringer i foretakets styre eller daglig ledelse og om nye eiere av kvalifiserte eierandeler i foretaket som foretaket kjenner til eller burde kjenne til.

Endringen skal inneholde de aktuelle personenes fulle navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer.

Kredittilsynet kan kreve nærmere opplysninger som er nødvendig for å utføre eierkontroll.

§ 8 Eierforetak som morselskap til en finansinstitusjon
Med eierforetak i denne bestemmelsen menes eierforetak som nevnt i finansierings­virksomhets­loven § 2a-2 bokstav e.

Eierforetak regnes ikke som finansinstitusjon i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2.

I lovens kapittel 2a underkapittel II gjelder begrensningene i finansieringsvirksomhetsloven

§ 2a-6 første ledd bokstavene a-f ikke for eierforetak.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 første ledd bokstav b gjelder ikke for eierforetak. Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 første ledd bokstav c og andre ledd gjelder bare hvis endringen gjelder en finansinstitusjon.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 om transaksjoner mellom foretak i et finanskonsern omfatter bare transaksjoner mellom konsernets finansinstitusjoner og andre foretak i kon­sernet når morselskapet i konsernet er et eierforetak.

Eierforetak har plikt til å gi de opplysningene som Kredittilsynet finner er nødvendig for å gjennomføre et hensikts­messig og effektivt tilsyn med finansinstitusjonene i konsernet.

§ 9 Utenlandske foretaks eie av norske finansinstitusjoner i finanskonsern
Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 andre, tredje, femte og sjette ledd og § 2a-4 gjelder også for utenlandske foretaks eierinteresser i norske finansinstitusjoner. For øvrig gjelder reglene i kapittel 2a underkapittel I og II bare norske finansinstitusjoner i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 første ledd gjelder bare transaksjoner mellom konsernets norske finansinstitusjoner og andre norske foretak eller utenlandske foretak i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 andre ledd gjelder bare for fordeling av inntekter, kostnader, tap og gevinst mellom den norske finansinstitusjonen og øvrige foretak i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 tredje og fjerde ledd gjelder bare når det ytende selskap eller garantisten er en norsk finansinstitusjon.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 femte ledd omfatter bare norske foretak i konsernet.

§ 10 Overgangsregler
Lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endringer i lov om finansieringsvirksomhetsloven og i enkelte andre lover får ingen følger for eiere av kvalifiserte eierandeler i finans­institusjoner når tillatelse til ervervet eller etableringen tidligere er gitt eller følger av lovbestemte unntak. Endringer i slike eierandeler skal vurderes etter de reglene som gjelder når endringen skjer.

Ved tidsbegrensete tillatelser skal ny søknad vurderes i samsvar med de reglene som gjelder på søknadstidspunktet.

§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Lov 20. juni 2003 nr. 46 om endring av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner trer i kraft fra samme tidspunkt, jf. kgl. res. 20. juni 2003.

§ 12 Endringer i andre forskrifter
Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift datert 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kreditt­foreninger og gjensidige forsikringsselskap:

 1. Forskriftens § 15 om begrensning i eierandeler skal lyde: Bestemmelsene i finansierings­virksomhetsloven § 2-2 , § 2-3, § 2-5 og § 2-6 gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis så langt bestemmelsene passer.
 2. Forskriftens § 17 andre punktum om stemmerett skal lyde: For øvrig gjelder bestem­melsene i finansieringsvirksomhetsloven § 2-6 tilsvarende.
Til toppen