Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2005 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-6

I

§ 14-7 nr. 1 første ledd, første punktum skal lyde:

Når et selskap samtidig eller med korte mellomrom søker om børsnotering av de samme aksjer ved børser som er beliggende eller utøver virksomhet i flere EØS-stater, herunder i den stat der selskapet har sitt forretningskontor, skal prospekt i samsvar med reglene fastsatt i Rdir 80/390/EØF, eller i Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, utformes i den EØS-stat der selskapet har sitt forretningskontor, og godkjennes av vedkommende myndighet der.

§ 14-7 nr. 2 første ledd, første punktum skal lyde:

Når et selskap søker om børsnotering av selskapets aksjer, og det er utarbeidet et offentlig prospekt for disse aksjene som er godkjent i en EØS-stat i samsvar med art. 7, 8 eller 12 i Rdir 89/298/EØF, eller Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, innenfor en periode på tre måneder før søknad om opptak, godkjennes dette, med forbehold om eventuell oversettelse, som et prospekt i henhold til § 16-1.

§ 20-8 nr. 1 første ledd første punktum skal lyde:

Når låntager samtidig eller med korte mellomrom søker om børsnotering av de samme obligasjoner ved børser som er beliggende eller utøver virksomhet i flere EØS-stater, herunder i den stat der låntager har sitt forretningskontor, skal prospekt i samsvar med reglene fastsatt i Rdir 80/390/EØF, eller Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, utformes i den EØS-stat der låntager har sitt forretningskontor, og godkjennes av vedkommende myndighet der.

§ 20-8 nr. 2 første ledd første punktum skal lyde:

Når en låntager søker om børsnotering av obligasjoner, og det er utarbeidet et offentlig prospekt for lånet som er godkjent i en EØS-stat i samsvar med art. 7, 8 eller 12 i Rdir 89/298/EØF, eller Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, innenfor en periode på tre måneder før søknad om opptak, godkjennes dette, med forbehold om en eventuell oversettelse, som et prospekt i henhold til § 20-2.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2005.

Til toppen