Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2005 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-6

I

§ 14-7 nr. 1 første ledd, første punktum skal lyde:

Når et selskap samtidig eller med korte mellomrom søker om børsnotering av de samme aksjer ved børser som er beliggende eller utøver virksomhet i flere EØS-stater, herunder i den stat der selskapet har sitt forretningskontor, skal prospekt i samsvar med reglene fastsatt i Rdir 80/390/EØF, eller i Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, utformes i den EØS-stat der selskapet har sitt forretningskontor, og godkjennes av vedkommende myndighet der.

§ 14-7 nr. 2 første ledd, første punktum skal lyde:

Når et selskap søker om børsnotering av selskapets aksjer, og det er utarbeidet et offentlig prospekt for disse aksjene som er godkjent i en EØS-stat i samsvar med art. 7, 8 eller 12 i Rdir 89/298/EØF, eller Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, innenfor en periode på tre måneder før søknad om opptak, godkjennes dette, med forbehold om eventuell oversettelse, som et prospekt i henhold til § 16-1.

§ 20-8 nr. 1 første ledd første punktum skal lyde:

Når låntager samtidig eller med korte mellomrom søker om børsnotering av de samme obligasjoner ved børser som er beliggende eller utøver virksomhet i flere EØS-stater, herunder i den stat der låntager har sitt forretningskontor, skal prospekt i samsvar med reglene fastsatt i Rdir 80/390/EØF, eller Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, utformes i den EØS-stat der låntager har sitt forretningskontor, og godkjennes av vedkommende myndighet der.

§ 20-8 nr. 2 første ledd første punktum skal lyde:

Når en låntager søker om børsnotering av obligasjoner, og det er utarbeidet et offentlig prospekt for lånet som er godkjent i en EØS-stat i samsvar med art. 7, 8 eller 12 i Rdir 89/298/EØF, eller Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, innenfor en periode på tre måneder før søknad om opptak, godkjennes dette, med forbehold om en eventuell oversettelse, som et prospekt i henhold til § 20-2.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2005.

Til toppen