Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30.

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2005 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-7. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29a. (direktiv 2003/6/EF) og 29ab. (kommisjonsdirektiv 2003/124/EF).

I

Ny § 5-1 skal lyde:

§ 5-1.Anvendelsesområde

Kapittel 5 gjelder for selskaper hvis aksjer er eller er søkt notert på børs.

§ 5-2 skal lyde:

Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet, jf. verdipapirhandelloven § 2-2 første til tredje ledd.

Opplysninger som skal offentliggjøres etter første ledd skal sendes børsen skriftlig etter nærmere regler fastsatt av børsen, jf. § 23-2. Opplysningene skal i tillegg gjøres tilgjengelige på selskapets internettside etter at offentliggjøring i henhold til § 23-2 har funnet sted.

Selskapet må ikke kombinere offentliggjøring av opplysninger som nevnt i første ledd med sin markedsføring på en måte som er egnet til å villede.

Opplysninger som skal meddeles til eller offentliggjøres ved andre børser eller autoriserte markedsplasser hvor selskapets aksjer er notert, skal sendes børsen skriftlig for offentliggjøring i henhold til § 23-2 senest samtidig med at melding sendes til annen børs eller opplysningene offentliggjøres på annen måte.

Ny § 5-3 skal lyde:

§ 5-3.Utsatt offentliggjøring mv.

Selskapet kan utsette offentliggjøring av opplysninger som nevnt i § 5-2 første ledd for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt, jf verdipapirhandelloven § 2-4.

Legitime interesser som nevnt i første ledd kan typisk relatere seg til:

  1. Pågående forhandlinger og tilhørende omstendigheter hvor resultat eller normal gjennomføring må forventes å bli påvirket av offentliggjøring.

I særdeleshet der selskapets finansielle situasjon er alvorlig og umiddelbart truet uten at det er besluttet å begjære gjeldsforhandling eller at selskapet er insolvent, kan offentliggjøring utsettes for en begrenset periode, dersom offentliggjøring vil skade eksisterende og potensielle aksjonærers interesser ved å undergrave utfallet av spesifikke forhandlinger som skal sikre selskapets langsiktige finansielle situasjon.

  1. Beslutninger eller kontrakter som krever godkjenning av et annet selskapsorgan for å tre i kraft som følge av selskapets organisering, forutsatt at offentliggjøring av den ikke endelige beslutningen eller kontrakten sammen med opplysning om at endelig godkjenning ennå mangler, vil kunne villede allmennhetenes korrekte vurdering av forholdet.

Dersom børsen anmoder om det, skal selskapet umiddelbart sende kopi av liste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5 til børsen.

Dersom selskapet har grunn til å tro at opplysninger som nevnt i første ledd er kjent for eller er i ferd med å bli kjent for uvedkommende, skal selskapet uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre opplysningene i henhold § 23-2.

§§ 5-4 til 5-6 oppheves.

Ny § 6-1 skal lyde:

§ 6-1.Behandling av informasjon før offentliggjøring

Selskapet skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til regnskapsopplysninger som omfattes av kapittel 6 før offentliggjøring

§§ 6-1 til 6-5 blir §§ 6- 2 til 6- 6.

Ny § 10-1 skal lyde:

§ 10-1.Anvendelsesområde

Kapittel 10 gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs.

§ 10-2 skal lyde:

Låntager skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår låntager, jf verdipapirhandelloven § 2-2 første til tredje ledd.

Opplysninger som skal offentliggjøres etter første ledd skal sendes børsen skriftlig etter nærmere regler fastsatt av børsen, jf. § 23-2. Opplysningene skal i tillegg gjøres tilgjengelige på låntagers internettside etter at offentliggjøring i henhold til § 23-2 har funnet sted.

Låntager må ikke kombinere offentliggjøring av opplysninger som nevnt i første ledd med sin markedsføring på en måte som er egnet til å villede.

Opplysninger som skal meddeles til eller offentliggjøres ved andre børser eller autoriserte markedsplasser hvor låntagers obligasjoner er notert, skal sendes børsen skriftlig for offentliggjøring i henhold til § 23-2 senest samtidig med at melding sendes til annen børs eller opplysningene offentliggjøres på annen måte.

Ny § 10-3 skal lyde:

§ 10-3.Utsatt offentliggjøring mv.

Låntager kan utsette offentliggjøring av opplysninger som nevnt i § 10-2 første ledd for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt, jf verdipapirhandelloven § 2-4. Ved utsatt offentliggjøring skal børsen uoppfordret og umiddelbart gis skriftlig melding om forholdet, herunder om bakgrunnen for utsettelsen.

Legitime interesser som nevnt i første ledd kan typisk relatere seg til:

  1. Pågående forhandlinger og tilhørende omstendigheter hvor resultat eller normal gjennomføring må forventes å bli påvirket av offentliggjøring.

I særdeleshet der låntagers finansielle situasjon er alvorlig og umiddelbart truet uten at det er besluttet å begjære gjeldsforhandling eller at låntager er insolvent, kan offentliggjøring utsettes for en begrenset periode, hvis offentliggjøring vil skade eksisterende og potensielle långiveres interesser ved å undergrave utfallet av spesifikke forhandlinger som skal sikre låntagers langsiktige finansielle situasjon.

  1. Beslutninger eller kontrakter som krever godkjenning av et annet selskapsorgan for å tre i kraft som følge av låntagers organisering, forutsatt at offentliggjøring av den ikke endelige beslutningen eller kontrakten sammen med opplysning om at endelig godkjenning ennå mangler, vil kunne villede allmennhetenes korrekte vurdering av forholdet.

Dersom børsen anmoder om det, skal låntager umiddelbart sende kopi av liste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5 til børsen.

Dersom låntager har grunn til å tro at opplysninger som nevnt i første ledd er kjent for eller er i ferd med å bli kjent for uvedkommende, skal låntager uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre opplysningene i henhold § 23-2.

Ny § 10-4 skal lyde:

§ 10-4.Behandling av informasjon før offentliggjøring

Låntager skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til regnskapsopplysninger som omfattes av kapittel 10 før offentliggjøring

§§ 10-4 til 10-12 blir §§ 10- 5 til 10- 13.

§ 23-2 første ledd skal lyde:

Offentliggjøring anses skjedd når opplysningene er mottatt av børsen og børsmelding har blitt distribuert i børsens informasjonssystem. Børsen kan la et representativt sammendrag av opplysningene distribueres i informasjonssystemet. Børsen kan bestemme at opplysningene i tillegg skal gjøres kjent på annen måte.

§ 23-2 fjerde ledd oppheves.

§ 23-2 femte ledd blir fjerde ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. september 2005.

Til toppen