Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av børsforskrift av 17. januar 1994 nr. 30

Forskrift om endring av børsforskrift av 17. januar 1994 nr. 30

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) §§ 5-3 fjerde ledd, 5-4 fjerde ledd, 5-6 tredje ledd, 5-7 første ledd, 5-8 fjerde ledd, 5-9 andre ledd, 5-12, 5-13, 5-14, 7-1 tredje ledd og 7-2 andre og tredje ledd.

I børsforskriften av 17. januar 1994 nr. 30 gjøres følgende endringer:

I

Hjemmelshenvisningen endres til :

Børsforskriften er fastsatt av Finansdepartementet [ ] 2001 med hjemmel i lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) §§ 5-3 fjerde ledd, 5-4 fjerde ledd, 5-6 tredje ledd, 5-7 første ledd, 5-8 fjerde ledd, 5-9 andre ledd, 5-12, 5-13, 5-14, 7-1 tredje ledd og 7-2 andre og tredje ledd.

II

§ 1-1 andre ledd skal lyde:

Børsen kan overfor selskapet stille vilkår for opptaket av de finansielle instrumentene til børsnotering.

§ 1–3 skal lyde:

Børsen fastsetter nærmere regler om notering og handel med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 1–2 annet ledd nr. 4–7.

§ 2–1 tredje, fjerde og femte ledd og nytt sjette ledd skal lyde:

Selskapet skal ha bestått i minst tre år og skal ha drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år. Det skal være offentliggjort årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapslovgivningen for de tre siste år før søknad om børsnotering. For opptak til børsnotering på hovedlisten kreves i tillegg at selskapet skal ha hatt positivt driftsresultat i minst ett av de siste tre årene. Børsen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra kravene i første og tredje punktum dersom den finner at dette er i allmennhetens og investorenes interesse, og at investorene har tilgang til tilstrekkelige opplysninger til å danne seg en begrunnet oppfatning om selskapet, dets virksomhet og de aksjer som søkes børsnotert.

Minst 25 % av de aksjer som søkes opptatt til notering må være spredt blant personer som ikke har slik tilknytning til selskapet som angitt i § 2–3, og som hver eier aksjer som tilsvarer minst en børspost. Børsen fastsetter kravet til antall børsposteiere og verdien av hver børspost.

Børsen kan fravike 25%-grensen ved opptak når spredning som nevnt må påregnes innen kort tid, eller når aksjene likevel anses egnet for børsnotering på grunn av et stort antall aksjer av samme aksjeklasse og deres omfattende spredning blant allmennheten.

§ 2-2 skal lyde:

Dersom kursverdien av et selskaps aksjer notert på SMB-listen i minst ett år overstiger 300 millioner kroner og de øvrige vilkår for børsnotering på hovedlisten er oppfylt, kan børsen beslutte at selskapets aksjer skal noteres på hovedlisten.

Dersom et selskaps aksjer som er notert på hovedlisten i minst tre år har hatt en kursverdi lavere enn 300 millioner kroner eller i minst ett år har hatt en kursverdi lavere enn 150 millioner kroner, kan børsen beslutte at selskapets aksjer skal noteres på SMB-listen.

I tilfeller som omhandlet i § 2-7, kan børsen beslutte på hvilken liste selskapets aksjer skal noteres uavhengig av om vilkårene etter første og annet ledd er oppfylt.

Før børsen treffer slike beslutninger som nevnt i første til tredje ledd, skal selskapet varsles og gis anledning til å uttale seg.

§ 2-6 skal lyde:

Forestår noen ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet, kan selskapet tas opp til børsnotering på følgende vilkår:

  1. Selskapet skal ved sin organisasjon, vedtekter, avtale eller andre nødvendige tiltak sørge for at den som forestår hele eller deler av virksomheten har plikt til å etterleve børsloven § 5-7 samt andre regler som selskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde utført virksomheten eller driften.
  2. Selskapet skal innestå for at overtredelse av børslov og børsforskrift som skyldes den som forestår driften eller virksomheten i forhold til børsloven §§ 5-12 og 5-13 skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet.

§ 2-7 andre ledd skal lyde:

Dersom aksjene i det fusjonerte selskapet ikke tilfredsstiller vilkårene for opptak til børsnotering, avgjør børsen om selskapets aksjer skal strykes etter reglene i § 25-2 eller om børsnotering skal videreføres, eventuelt etter flytting, i henhold til § 2-2 tredje ledd.

§ 7-2 skal lyde:

Fortrinnsrett til tegning av aksjer, herunder tegningsrettsaksjer, i en aksjeklasse som er eller vil bli børsnotert, skal tas opp til børsnotering med mindre børsen finner at rettene ikke har allmenn interesse, ikke kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning eller av andre grunner ikke anses egnet for børsnotering.

Børsen kan, etter søknad fra det utstedende selskap, bestemme at fortrinnsrett til tegning av andre aksjer enn nevnt i første ledd kan tas opp til børsnotering dersom tegningsrettene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Det skal også legges vekt på det utstedende selskaps økonomi og andre forhold av betydning for om tegningsrettene er egnet for børsnotering. Ved søknad om børsnotering gjelder bestemmelsene i kap 3 tilsvarende så langt de passer.

§ 7-6 skal lyde:

Børsen kan etter søknad fra utsteder bestemme at rettigheter som nevnt i § 7-1 nr. 6 kan tas opp til børsnotering dersom rettene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om selskapets aksjer er notert, eller vil bli notert på børsen. Børsen kan fastsette nærmere vilkår for noteringen.

§ 7a-1 første ledd skal lyde:

Børsen kan, etter søknad fra utsteder av kjøpsrettene bestemme at kjøpsrettene kan tas opp til børsnotering dersom kjøpsrettene er registrert i Verdipapirsentralen og antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om de underliggende aksjene er børsnotert eller om det selskap som har utstedt aksjene på annen måte har forpliktet seg til å følge de bestemmelser i børsloven og denne forskrift som gjelder for selskaper med børsnoterte aksjer, om aksjene er tilfredsstillende båndlagt og andre forhold av betydning for om kjøpsrettene er egnet for børsnotering.

§ 8-1 tredje ledd skal lyde:

Børsen kan gjøre unntak fra minimumskravet i annet ledd når den på grunn av obligasjonenes karakter likevel finner at de er egnet for børsnotering.

§ 8-6 andre ledd skal lyde:

Opptak kan likevel skje dersom børsen klart finner at obligasjonseierne og allmennheten forøvrig har tilgang til alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne bedømme verdien av aksjene disse obligasjoner er knyttet til.

§ 11-1 første, annet og femte ledd skal lyde:

Foretak som har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 1 kan søke børsen om børsmedlemskap for deltagelse i kursnotering av finansielle instrumenter. Søknaden avgjøres av børsen.

Børsen kan godkjenne et foretak som børsmedlem med rett til å delta i kursnotering for ett eller flere av de typer finansielle instrumenter som noteres ved børsen.

Børsen kan nekte å godkjenne et foretak som børsmedlem blant annet dersom foretaket, dets ansatte eller tillitsvalgte eller foretakets eiere har opptrådt i strid med lov, forskrifter eller øvrig regelverk for handel med eller tegning av finansielle instrumenter, eller for øvrig i strid med god forretningsskikk eller god børsskikk.

§ 11-2 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd, og skal lyde:

Børsen kan fastsette nærmere regler for de market maker-forpliktelser foretaket må påta seg som grunnlag for børsmedlemskap etter denne paragraf.

§ 11-3 første ledd skal lyde:

Børsen kan bestemme at andre enn foretak som nevnt i §§ 11-1 og 11-2 kan søke om rett til å delta i kursnotering ved børsen for bestemte finansielle instrumenter.

§ 11-3 annet ledd annet punktum oppheves

§ 11-4 femte og sjette ledd skal lyde:

Børsen avgjør søknad om godkjennelse av børsrepresentant. Børsen kan dispensere fra vilkårene i annet ledd nr. 1 til 3.

Børsen kan nekte å godkjenne noen som børsrepresentant dersom vedkommende har opptrådt i strid med lov, forskrifter eller øvrig regelverk for handel med eller tegning av finansielle instrumenter, eller for øvrig i strid med god forretningsskikk eller god børsskikk.

§ 12-2 andre ledd skal lyde:

Børsen kan gjøre unntak fra kravet om regelmessig deltagelse i kursnoteringene.

§ 12-5 skal lyde:

§ 12-5 Rapportering av handler

Handler i børsnoterte finansielle instrumenter skal rapporteres til vedkommende børs. Slik rapportering skal minst angi hvilket finansielt instrument som handles, pris, volum, og tidspunktet for når handelen fant sted. Børs kan fastsette nærmere krav til hvilken informasjon som skal rapporteres til børs i tilknytning til en handel. Børs skal fastsette nærmere tidsfrister for når handelen skal innrapporteres til børs.

Børs skal utarbeide nærmere regler om offentliggjøring av informasjon om rapporterte handler i børsnoterte finansielle instrumenter som minst skal tilfredsstille følgende krav:

  1. For handler i finansielle instrumenter skal veid gjennomsnittskurs, volum og høyeste og lavest kurs fra foregående handelsdag offentliggjøres på begynnelsen av neste handelsdag.
  2. I kontinuerlige ordre- og kundebaserte markeder skal veid gjennomsnittskurs, volum samt høyeste og laveste kurs i løpet av en 6 timers periode offentliggjøres hver time, men slik at det er et mellomliggende tidsrom med handel på to timer før offentliggjøring, og i tillegg skal den samme informasjon i løpet av en periode på to timer offentliggjøres hvert 20. minutt, men slik at det er et mellomliggende tidsrom på en time med handel før offentliggjøring.
  3. I markeder hvor investorene har tilgang til informasjon om volum og kurser for finansielle instrumenter som kan handles, skal slik informasjon være offentlig tilgjengelig kontinuerlig i løpet av handelsperioden, og investorene skal kunne gjennomføre handler til de offentliggjorte kurser og volum.

Børsen kan fastsette strengere krav til rapportering.

Børs kan utsette offentliggjøring dersom særskilte markedsforhold eller behovet for å

anonymisere investorer i små markeder nødvendiggjør slik utsettelse. Børs kan beslutte å ha særskilte bestemmelser for offentliggjøring for handler som er særlig store i forhold til vanlige handler på markedet eller for spesielt illikvide finansielle instrumenter.

For obligasjoner og andre instrumenter som sidestilles med obligasjoner kan børsen også fastsettes andre mindre strenge regler for offentliggjøring.

§ 13-1 skal lyde:

Børsen skal fastsette nærmere regler for når kursnotering skal finne sted.

§ 13-2 skal lyde:

Børsen skal fastsette nærmere regler for gjennomføringen av kursnoteringen. Børsen avgjør med bindende virkning alle tvister som oppstår under noteringen.

Børsen skal fastsette nærmere regler om formidling av kursnoteringen til børsmedlemmene.

§ 13-3 skal lyde:

Børsen skal gi nærmere regler om hvilke kurser som skal offentliggjøres, herunder hvilke kurser som skal offentliggjøres som offisielle kurser. Offisielle kurser skal gi uttrykk for den aktuelle markedsverdien til det børsnoterte finansielle instrument. Børsen kan med bindende virkning beslutte at kursfastsettelser som ikke fyller vilkåret i forrige punktum ikke skal godtas.

Børsmedlemmer må ikke medvirke til at det offentliggjøres offisielle kurser som ikke gir uttrykk for den aktuelle markedsverdi for de finansielle instrumentene.

§ 16-1 tredje ledd skal lyde:

Forøvrig kan børsen helt eller delvis frita for plikten til å utarbeide prospekt dersom særlige grunner tilsier det.

§ 18-2 første ledd skal lyde:

Prospektet skal være offentliggjort i samsvar med § 14-5 senest kl. 12.00 siste børsdag før de nye aksjene tas opp til børsnotering, med mindre børsen har fastsatt en annen frist. Dersom det utstedes tegningsretter som skal tas opp til børsnotering, skal offentliggjøring ha skjedd senest samtidig med første noteringsdag, med mindre børsen i særlige tilfeller har besluttet at offentliggjøring kan skje senere.

§ 20-2 andre ledd skal lyde:

Børsen kan helt eller delvis frita fra plikten til å utarbeide prospekt når særlige grunner tilsier det.

§ 20-6 andre ledd skal lyde:

Når obligasjonene skal tas opp til børsnotering samtidig med emisjonen, og visse vilkår for denne emisjon ikke fastsettes endelig før umiddelbart før tegning, kan børsen tillate offentliggjøring som nevnt av et prospekt som ikke inneholder opplysninger om disse vilkår, men som angir hvordan de vil bli gitt. Opplysningene skal offentliggjøres før børsnotering, med mindre obligasjonene utstedes fortløpende til varierende priser.

§ 21-3 første og andre ledd skal lyde:

Når søknad om børsnotering gjelder obligasjoner som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger av finansinstitusjoner, kan børsen gi tillatelse til at bare følgende opplysninger inntas i prospektet:

  1. opplysningene som skal gis i henhold til § 21-2 pkt. 1 og 6.3, og
  2. opplysninger om alle hendelser av betydning for vurdering av de aktuelle obligasjoner som har funnet sted etter avslutningen av det regnskapsår som det sist offentliggjorte årsregnskap gjelder. Dette årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen samt eventuelle delårsregnskaper og revisjonsberetning eller uttalelse om begrenset revisjon som senere er offentliggjort, skal stilles til rådighet for allmennheten hos låntager.

Når søknad om børsnotering gjelder obligasjoner som utstedes av låntager med aksjer som har vært notert på norsk børs i minst de to foregående år, kan børsen gi tillatelse til at det i prospektet bare inntas de opplysninger som skal gis i henhold til § 21-2 pkt. 1 og 6.3.

§ 23-2 første, andre og fjerde ledd skal lyde:

Offentliggjøring anses skjedd når opplysningene er mottatt av børsen og distribuert i børsens informasjonssystem, hvis ikke annet fremgår av de enkelte bestemmelser. Børsen kan la et representativt sammendrag av opplysningene distribueres i informasjonssystemet. Børsen kan bestemme at opplysningene i tillegg skal gjøres kjent på annen måte.

Børsen kan beslutte at opplysningene i stedet for på slik måte som angitt i første ledd første punktum skal anses offentliggjort på annen måte dersom markedet er sikret samtidig og lik informasjon, og opplysningene senest samtidig sendes børsen.

Inneholder opplysningene forretningshemmeligheter eller når særlige hensyn tilsier det, kan utsteder gi opplysninger bare til daglig leder av børs eller den han bemyndiger, og kan pålegge disse taushetsplikt slik at opplysningene ikke kan offentliggjøres i henhold til første og annet ledd. Pålegg om taushet skal gis skriftlig og være begrunnet . Daglig leder av børs eller den han bemyndiger kan ut fra en helhetsvurdering hvor det tas hensyn til opplysningens kurspåvirkende karakter, markedets behov for opplysningene og utsteders behov for taushetsplikt, beslutte at opplysningene skal offentliggjøres på tross av pålegget om taushetsplikt. Foretaket skal informeres om slikt vedtak forut for offentliggjøring.

§ 23-5 skal lyde:

Opplysninger som etter reglene i disse forskrifter skal offentliggjøres i henhold til

§ 23-2 første og annet ledd, skal sendes børsen over telefaks, per elektronisk post eller tilsvarende med mindre noe annet er avtalt med børsen. I meldingen skal det fremgå hvem hos utsteder børsen kan kontakte vedrørende meldingen hvis dette er en annen enn angitt kontaktperson, jf § 23-6. Børsen kan pålegge utsteder å sende informasjonen på annen måte.

Norske utstedere skal gi opplysningene på norsk. Utenlandske utstedere kan benytte engelsk, dansk eller svensk. Børsen kan beslutte at utsteder i stedet for eller i tillegg til annet språk skal gi opplysningene på engelsk.

Børsen kan gi nærmere regler for hvordan informasjon skal gis, herunder fastsette at opplysningene skal gis på et særskilt fastsatt skjema.

§ 23-7 andre ledd skal lyde:

Imøtekommes søknaden om børsnotering, skal børsen samtidig fatte vedtak om hvorvidt det skal inngås kursnoteringsavtale med utsteder. Bestemmelser i denne forskrift kan fravikes i kursnoteringsavtalen og utsteder kan pålegges plikter utover hva som følger av forskriften.

§ 23-9 fjerde ledd skal lyde:

Et finansielt instrument eller en utsteder kan ikke holdes under særlig observasjon lengre enn seks måneder med mindre særlige grunner tilsier det eller nye forhold begrunner fortsatt observasjon. Slik forlengelse besluttes av børsen og er gjenstand for klage.

Kap 24 oppheves

§ 25-1 første ledd skal lyde:

Hvis særlige grunner tilsier det, kan børsen vedta suspensjon av notering og handel vedrørende et børsnotert finansielt instrument.

§ 25-2 første og andre ledd skal lyde:

Børsen kan vedta at et finansielt instrument skal strykes fra børsnotering hvis det ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for børsnotering eller hvis særlige grunner for øvrig tilsier det. Har utsteder grovt eller vedvarende brutt bestemmelsene som er fastsatt i eller i medhold av børs-, verdipapir-, aksjelovgivning eller annen lovgivning som regulerer verdipapirhandelen, skal dette i alminnelighet anses for å være en særlig grunn som kan tilsi strykning av utsteders finansielle instrumenter.

Utsteder av børsnoterte finansielle instrumenter kan søke børsen om at dets finansielle instrumenter blir strøket fra kursnoteringene hvis generalforsamlingen har besluttet dette med flertall som for vedtektsendringer. Børsen treffer vedtak om eventuell strykning.

§ 25-3 andre og tredje ledd skal lyde:

Børsens vedtak skal angi hvilke betingelser som må være oppfylt for gjenopptakelse til børsnotering, spesielt vedrørende nødvendig informasjon til markedet og eierne av de finansielle instrumentene. Perioden for en beslutning om midlertidig strykning kan ikke overskride 4 måneder og skal fremgå av vedtaket, dog slik at gjenopptagelse kan skje tidligere dersom betingelsene for dette er oppfylt.

Dersom perioden for midlertidig strykning må forventes å utløpe uten at betingelsene for gjenopptagelse til børsnotering er oppfylt, eller øvrige vilkår for børsnotering ikke lenger er til stede, skal børsen innen periodens utløp fatte nytt vedtak om fortsatt midlertidig strykning, strykning eller gjenopptagelse til børsnotering.

§ 25-4 første, tredje og femte ledd skal lyde

Oppfyller ikke en utsteder av børsnoterte finansielle instrumenter og/eller utsteders ansatte og/eller tillitsvalgte sin opplysningsplikt etter børsloven eller denne forskrift , jf børsloven § 5-7, kan børsen pålegge utsteder og/eller utsteders ansatte og/eller tillitsvalgte en løpende daglig mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt.

Børsen kan helt eller delvis ettergi mulkten dersom særlige grunner tilsier det.

Børsen skal i vedtaket fastsette tidspunktet for når mulkten begynner å løpe og størrelsen på den daglige mulkt. Den som ilegges daglig løpende mulkt skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket i underretningen. Det skal opplyses om klageadgang til børsklagenemnden, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte for klage.

§ 25-6 første, andre og tredje ledd skal lyde:

Tilfredsstiller ikke et børsmedlem lenger vilkårene for rett til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven skal børsen fatte vedtak om at børsmedlemskapet skal opphøre. Børsdirektøren kan beslutte at børsmedlemmet helt eller delvis skal utelukkes fra å benytte handelssystemet inntil saken er ferdig behandlet.

Tilfredsstiller ikke noen som er godkjent med rett til å delta i kursnoteringen i henhold til §§ 11-2 eller 11-3 de vilkår som er stilt i godkjennelsen skal børsen fatte vedtak om at retten til å delta i kursnoteringen skal opphøre.

Opptrer et børsmedlem i strid med lov, forskrifter, god forretningsskikk, god børsskikk eller på annen måte viser seg uskikket som børsmedlem, kan børsen

1. gi børsmedlemmet advarsel.

2. suspendere børsmedlemmet fra deltagelse i kursnotering i samsvar med reglene i børslovens §5-5 andre og tredje ledd.

3. oppheve børsmedlemskapet for foretaket i samsvar med reglene i børslovens § 5-5 første ledd eller trekke tilbake retten til å delta i kursnoteringen.

§ 25-7 første, fjerde og femte ledd skal lyde:

Oppfyller ikke et børsmedlem og/eller børsmedlemmets ansatte og/eller tillitsvalgte sin opplysningsplikt etter børsloven eller denne forskrift, jf børsloven § 5-4, kan børsen pålegge børsmedlemmet og/eller børsmedlemmets ansatte og/eller tillitsvalgte en løpende daglig mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt.

Børsen kan helt eller delvis nedsette eller ettergi dagmulkten dersom særlige grunner tilsier dette.

Børsen skal i vedtaket fastsette tidspunktet for når mulkten begynner å løpe og størrelsen på den daglige mulkt. Den som ilegges løpende dagmulkt skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket i underretningen. Det skal opplyses om klageadgang til børsklagenemnden, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte ved klage.

§ 25-9 oppheves.

§ 26-2 første ledd skal lyde:

Børsklagenemnden består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på fire år. Ved første gangs oppnevning oppnevnes tre av medlemmene for fire år og to av medlemmene for to år, mens alle varamedlemmene oppnevnes for to år. Børsklagenemnden skal ha en leder og nesteleder, som begge skal oppfylle lovens krav til høyesterettsdommere.

§ 26-3 åttende ledd skal lyde:

Børsen og klagenemnden kan gjøre unntak fra fristene i denne paragraf når særlige grunner foreligger. Børsen og klagenemnden kan for sin behandling bestemme at de frister som fastsettes skal ha preklusiv virkning.

§ 26-4 skal lyde:

Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse om nemndens sekretariat. Børsen kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen. Gjelder klagen en tvist mellom to parter kan børsen fastsette at slike utgifter skal dekkes av den part som ikke gis medhold i klagenemndens avgjørelse.

§ 26-6 andre, tredje og fjerde ledd skal lyde:

Første ledd gjelder tilsvarende for børsen ved avgjørelser i saker som nevnt, overfor den part som har fremsatt krav om et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning.

Krav på tilkjennelse av saksomkostninger må fremsettes før børsen eller børsklagenemnden treffer sin avgjørelse i saken. Krav på saksomkostninger som fremsettes senere er tapt.

Børsens avgjørelse av saksomkostningskrav etter denne paragraf kan prøves av børsklagenemnden i den utstrekning saken bringes inn for klagenemnden. For øvrig kan avgjørelsen bare påklages til børsklagenemnden hvis den er beheftet med feil i saksbehandlingen eller lovanvendelsen. Børsklagenemndens avgjørelse av saksomkostningskrav kan ikke påklages.

III

Kapittel 24 oppheves fra det tidspunkt omdannelse av Oslo Børs som nevnt i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 10-2 annet ledd første punktum er gjennomført.

IV

Ikrafttredelse:

Forskriften del I og II trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Til toppen