Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av børsforskriften

Forskrift om endring av børsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005, jf. lov 17. november 2005 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. § 5-6.

I

§ 5-2 nytt femte og sjette ledd skal lyde:
Utstedere med børsnoterte verdipapirer skal minst årlig utarbeide en oversikt over all informasjon de på bakgrunn av rettslige forpliktelser har gjort tilgjengelig for allmennheten de siste 12 måneder. Oversikten skal sendes prospektmyndigheten etter at årsregnskapet er offentliggjort.

Bestemmelsen i femte ledd får ikke anvendelse for utstedere som bare utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer med pålydende på minst 50.000 euro.

§ 8-4 oppheves.

Kapittel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20 og 21 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen