Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8-7 andre ledd.

I

§ 6 skal lyde:

§ 6. Aktuarens ansvarsområde
Aktuaren skal sørge for:

 1. at selskapets virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte,
 2. beregning av forsikringsfondet og sikkerhetsfondet samt endringer i reservegrunnlaget i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 39 omforsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 8-2, 8-3 og 8-4.
 3. fordeling av kostnader, tap, inntekter og fond mv. og fordeling av oppsamlet overskudd til forsikringstakerne og de forsikrede i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-5 og 8-1 annet og tredje ledd med forskrifter,
 4. at selskapets premier ikke er fastsatt i strid med forsikringsvirksomhetsloven § 7-6 med forskrifter,
 5. at meldinger fra selskapet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-5, 7-6 og 7-7 med forskrifter blir sendt Kredittilsynet,
 6. at kravet i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 14-5 med forskrifter er oppfylt for filial av utenlandsk livsforsikringsselskap,
 7. at det blir utarbeidet statistikk over forsikringsbestanden.

§ 7 skal lyde:

§ 7. Aktuarens plikter
Aktuaren plikter uten opphold å gi melding til selskapets ledelse og styre dersom:

 1. kravene til avsetninger i forsikringsvirksomhetsloven §§ 8-2, 8-3 og 8-4 ikke er oppfylt, jf. forsikringsloven § 14-5 med forskrifter for filial av utenlandsk selskap. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løpet av fire uker, skal aktuaren underrette Kredittilsynet,
 2. han finner at en premietariff ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 7-6. Hvis aktuarens syn ikke blir tatt til følge, skal aktuaren påse at Kredittilsynet blir underrettet,
 3. han finner at selskapets forretnings- eller regnskapsførsel ikke tilfredsstiller de forsikringstekniske krav. Hvis han finner forholdene graverende, skal også revisor og kontrollkomitieén varsles,
 4. han finner at fordelingen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-5 og 8-1 ikke er rimelig, jf. § 7-10.

  Aktuaren skal også bekrefte ved sin underskrift alle meldinger til Kredittilsynet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 8-3 og forskrifter til lovens §§ 7-5, 7-6, 7-7, 7-10, 8-1 og 8-4.

  Melding som nevnt kan sendes elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode som kan autentisere avsender og sikre dokumentets innhold og mottager har godtatt det.

§ 9 første ledd skal lyde:

I livsforsikringsselskap med tillatelse til å overta annen personforsikring i henhold til forsikringsloven § 1-3 første ledd skal aktuaren ha ansvar, plikter og rettigheter som nevnt i kap. 2 for skadeforsikringsvirksomheten.

§ 11 nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder ikke for filial for skadeforsikringsselskap som har sitt hovedsete i en annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

§ 11 tredje og fjerde ledd blir nye henholdsvis fjerde og femte ledd.

§ 13 skal lyde:

§ 13. Aktuarens ansvarsområde
Aktuaren skal sørge for:

 1. de beregninger av forsikringstekniske avsetninger mv. som skal foretas i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 39 omforsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 8-6 med forskrifter og for øvrig yte slik forsikringsteknisk medvirkning som forskriften forutsetter,
 2. at selskapets premier ikke er fastsatt i strid med forsikringsvirksomhetsloven § 7-6,
 3. at kravet i i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 14-4 med forskrifter er oppfylt for filial av utenlandsk skadeforsikringsselskap,
 4. at det blir utarbeidet statistikk over forsikringsbestanden.

§ 14 skal lyde:

§ 14. Aktuarens plikter
Aktuaren plikter uten opphold å gi melding til selskapets ledelse og styre dersom:

 1. kravene til avsetninger i forsikringsvirksomhetsloven § 8-6 med forskrifter ikke er oppfylt, jf. forsikringsloven § 14-4 med forskrifter for filial av utenlandsk selskap. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løpet av fire uker skal aktuaren underrette Kredittilsynet,
 2. han finner at en premietariff ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 7-6. Hvis aktuarens syn ikke blir tatt til følge, skal aktuaren påse at Kredittilsynet blir underrettet,
 3. han finner at fordelingene i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 7-5 ikke er rimelige.

  Aktuaren skal også bekrefte ved sin underskrift alle meldinger til Kredittilsynet i henhold til forskrifter til forsikringsvirksomhetsloven § 7-5.

  Melding som nevnt kan sendes elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode som kan autentisere avsender og sikre dokumentets innhold og mottager har godtatt det.

§ 16 første ledd skal lyde:

I skadeforsikringsselskap med tillatelse til å overta livsforsikring i henhold til forsikringsloven § 1-3 annet ledd skal aktuaren ha ansvar, plikter og rettigheter som nevnt i kap. 1 for livsforsikringsvirksomheten.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen