Forskrift om endring av forskrift 10. desember 1969 nr. 1 (Nr. 13) etter lov om merverdiavgift om registrering av offentlige institusjoner i et særskilt avgiftsmanntall.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75.

                                                          I

§ 2 skal lyde:
 Kommuner og institusjoner som nevnt i § 1 skal uoppfordret og uten opphold sende skriftlig melding til skattekontoret om registrering i det særskilte avgiftsmanntall.


§ 6 annet ledd skal lyde:
       Registreringen medfører ikke plikt til å svare utgående avgift etter merverdiavgiftsloven § 14.

                                                           II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen