Forskrift om endring av forskrift 10. januar 1985 nr. 17 om ervervsmessig omsetning av dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27.12.2006 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet § 33.

I

I forskrift 10. januar 1985 nr. 17 skal det gjøres følgende endringer.

Tittelen skal lyde:

Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning

§ 1 skal være § 2 og ha denne tittelen:

Virkeområde

Ny § 1 skal lyde:

§ 1 Formål

Forskriften skal fremme god velferd for dyr som blir ervervsmessig omsatt, og bidra til at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov.

§ 2 skal være § 3 og ha denne tittelen:

Tillatelse til omsetning

Ny § 3 første ledd første punktum skal lyde:

I søknad om tillatelse til å handle med dyr må det dokumenteres at den ansvarlige leder oppfyller krav i forskriften og videre har nødvendige kunnskaper , jf. § 4, om og erfaring med foring og stell av den/de dyreart(er) som søkes omsatt .

§ 3 skal være § 5 og ha denne tittelen:

Godkjenning av lokaler

§ 4 skal være § 6 og ha denne tittelen:

Dyrehelsemessige betingelser for omsetning

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Kompetanse

Den som selger dyr, skal ha nødvendig kunnskap om dyras atferd og mentale og fysiske behov og om bestemmelsene i denne forskriften. Ansvarlig leder for virksomheten har ansvaret for at slik kompetanse foreligger hos personell som er involvert i salg.

Kompetanse iht. første ledd skal kunne dokumenteres ved gjennomført utdanning. Mattilsynet kan stille nærmere krav til innholdet i en slik utdanning.

Dyr som omsettes fra zooforretninger, skal ledsages av skriftlig informasjon til kjøper om den aktuelle dyreartens mentale og fysiske behov, krav til levemiljø og stell.

§ 5 skal være § 7 og ha denne tittelen:

Tilbaketrekking av tillatelsen

§ 6 skal være § 8 og ha denne tittelen:

Tilsyn og vedtak

§ 7 skal være § 9 og ha denne tittelen:

Dispensasjon

§ 8 skal være § 10 og ha denne tittelen:

Straffebestemmelser

§ 9 skal være § 11 og ha denne tittelen:

Ikrafttredelse og overgangsordning

Ny § 11 andre ledd skal lyde:

Bestemmelsen i § 4 andre ledd hva angår dokumentasjon av kompetanse trår i kraft 1. januar 2010.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no