Forskrift om endring av forskrift 11. november 1969 nr. 1 (Nr. 9) om fritak for merverdiavgift m.v. ved omsetning og innførsel av fiskefartøyer under 15 meter største lengde.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 17 første ledd nr. 4, jfr. § 17 andre ledd og § 75.

                                                          I

§ 1 tredje ledd skal lyde:
Avgiftsfritaket er videre betinget av at det ved salget foreligger erklæring fra skattekontoret om at kjøperen er registrert i avgiftsmanntallet, og i løpet av de siste 12 måneder har hatt en omsetning av råfisk, sel, hval, tang og tare i henhold til de beløpsgrenser som følger av merverdiavgiftsloven § 28.
  
§ 2  Oppheves

                                                        II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen