Forskrift om endring av forskrift 12. mars 1970 nr. 9404 (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 44 a og 75.

                                                         I

§ 2 skal lyde:
 Dersom samvirkeforetaket angir avgiftsbeløpet i avregningsdokumentet, anses dette som legitimasjon for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven § 25 uten hensyn til om leverandøren er registrert i skattekontorets avgiftsmanntall.

§ 3 skal lyde:
 Samvirkeforetak som legitimerer sin inngående avgift etter bestemmelser i § 2 kan etter nærmere bestemmelser som fastsettes av Skattedirektoratet, pålegges å sende skattekontoret enten
a) årsoppgave som viser samlet varelevering, brutto salgsvederlag og avgiftsbeløp for hver enkelt leverandør, eller
b) gjenpart av alle avregningsdokumenter.

                                                     II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen